2801. κλάσμα (klasma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2801. κλάσμα (klasma) — 9 Occurrences

Matthew 14:20 N-GNP
GRK: περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους
NAS: was left over of the broken pieces, twelve
KJV: they took up of the fragments that remained
INT: was over and above of the fragments twelve hand-baskets

Matthew 15:37 N-GNP
GRK: περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν ἑπτὰ
NAS: was left over of the broken pieces, seven
KJV: they took up of the broken [meat] that was left
INT: was over and above of the fragments they took up seven

Mark 6:43 N-ANP
GRK: καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων
NAS: baskets of the broken pieces, and also of the fish.
KJV: baskets full of the fragments, and of
INT: And they took up of fragments twelve hand-baskets

Mark 8:8 N-GNP
GRK: ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας
NAS: full of what was left over of the broken pieces.
KJV: they took up of the broken [meat] that was left
INT: they took up over and above of fragments seven baskets

Mark 8:19 N-GNP
GRK: πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε
NAS: full of broken pieces you picked
KJV: full of fragments took ye up?
INT: how many hand-baskets of fragments full took you up

Mark 8:20 N-GNP
GRK: σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε καὶ
NAS: full of broken pieces did you pick
KJV: full of fragments took ye up?
INT: baskets [the] fillings of fragments took you up And

Luke 9:17 N-GNP
GRK: περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα
NAS: and were satisfied; and the broken pieces which they had left over
KJV: there was taken up of fragments that remained
INT: having been over and above to them of fragments hand-baskets twelve

John 6:12 N-ANP
GRK: τὰ περισσεύσαντα κλάσματα ἵνα μή
NAS: up the leftover fragments so
KJV: Gather up the fragments that remain,
INT: the having over and above fragments that nothing

John 6:13 N-GNP
GRK: δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν
NAS: baskets with fragments from the five
KJV: baskets with the fragments of
INT: twelve hand-baskets of fragments from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page