2852. κολαφίζω (kolaphizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2852. κολαφίζω (kolaphizó) — 5 Occurrences

Matthew 26:67 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν οἱ
NAS: in His face and beat Him with their fists; and others
KJV: face, and buffeted him; and
INT: of him and struck him others

Mark 14:65 V-PNA
GRK: πρόσωπον καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ
NAS: at Him, and to blindfold Him, and to beat Him with their fists, and to say
KJV: face, and to buffet him, and
INT: face and to strike him and

1 Corinthians 4:11 V-PIM/P-1P
GRK: γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν
NAS: and are poorly clothed, and are roughly treated, and are homeless;
KJV: and are buffeted, and
INT: are naked and are struck and wander without a home

2 Corinthians 12:7 V-PSA-3S
GRK: ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ
NAS: of Satan to torment me -- to keep
KJV: of Satan to buffet me, lest
INT: that me he might torment that not

1 Peter 2:20 V-PPM/P-NMP
GRK: ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε ἀλλ'
NAS: when you sin and are harshly treated, you endure
KJV: when ye be buffeted for your faults,
INT: sinning and being struck you endure it but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page