2928. κρύπτω (kruptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2928. κρύπτω (kruptó) — 18 Occurrences

Matthew 5:14 V-ANP
GRK: δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους
NAS: on a hill cannot be hidden;
KJV: an hill cannot be hid.
INT: is able A city to be hidden on a hill

Matthew 11:25 V-AIA-2S
GRK: γῆς ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ
NAS: and earth, that You have hidden these things
INT: earth that you did hide these things from

Matthew 13:35 V-RPM/P-ANP
GRK: μου ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς
NAS: I WILL UTTER THINGS HIDDEN SINCE
KJV: I will utter things which have been kept secret from
INT: of me I will utter things hidden from [the] foundation of

Matthew 13:44 V-RPM/P-DMS
GRK: οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ
NAS: a treasure hidden in the field,
KJV: like unto treasure hid in a field;
INT: heavens to treasure hidden in the

Matthew 13:44 V-AIA-3S
GRK: εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν καὶ ἀπὸ
NAS: found and hid [again]; and from joy
KJV: hath found, he hideth, and
INT: having found a man hid and for

Matthew 25:18 V-AIA-3S
GRK: γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον
NAS: [a hole] in the ground and hid his master's
INT: the ground and hid the money

Matthew 25:25 V-AIA-1S
GRK: φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν
NAS: and went away and hid your talent
KJV: and went and hid thy
INT: having been afraid having gone away I hid the talent

Luke 18:34 V-RPM/P-NNS
GRK: ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν
NAS: statement was hidden from them, and they did not comprehend
KJV: saying was hid from them,
INT: word this hid from them

Luke 19:42 V-AIP-3S
GRK: νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν
NAS: But now they have been hidden from your eyes.
KJV: but now they are hid from thine
INT: now moreover they are hid from eyes

John 8:59 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν
NAS: at Him, but Jesus hid Himself and went
KJV: but Jesus hid himself, and went
INT: Jesus however hid himself and went forth

John 12:36 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ' αὐτῶν
NAS: and He went away and hid Himself from them.
KJV: and did hide himself from
INT: and having gone away was hid from them

John 19:38 V-RPM/P-NMS
GRK: τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ
NAS: of Jesus, but a secret [one] for fear
KJV: of Jesus, but secretly for fear
INT: of Jesus concealed however through

Colossians 3:3 V-RIM/P-3S
GRK: ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ
NAS: and your life is hidden with Christ
KJV: your life is hid with Christ
INT: life of you has been hid with

1 Timothy 5:25 V-ANP
GRK: ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται
NAS: cannot be concealed.
KJV: otherwise cannot be hid.
INT: otherwise are to be hid not are able

Hebrews 11:23 V-AIP-3S
GRK: Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ
NAS: when he was born, was hidden for three months
KJV: when he was born, was hid three months
INT: Moses having been born was hid three months by

Revelation 2:17 V-RPM/P-GMS
GRK: μάννα τοῦ κεκρυμμένου καὶ δώσω
NAS: to him I will give [some] of the hidden manna,
KJV: to eat of the hidden manna, and
INT: manna hidden and I will give

Revelation 6:15 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς
NAS: and free man hid themselves
KJV: every free man, hid themselves in
INT: and free [man] hid themselves in

Revelation 6:16 V-AMA-2P
GRK: ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ
NAS: Fall on us and hide us from the presence
KJV: us, and hide us from
INT: us and hide us from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page