2927. κρυπτός (kruptos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2927. κρυπτός (kruptos) — 19 Occurrences

Matthew 6:4 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ
NAS: that your giving will be in secret; and your Father
KJV: may be in secret: and thy
INT: in secret and the

Matthew 6:4 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
NAS: who sees [what is done] in secret will reward
KJV: seeth in secret himself shall reward
INT: in secret will reward you

Matthew 6:6 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ
NAS: who is in secret, and your Father
KJV: which is in secret; and thy
INT: in secret and the

Matthew 6:6 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
NAS: sees [what is done] in secret will reward
KJV: seeth in secret shall reward thee
INT: in secret will reward you

Matthew 6:18 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ κρυφαίῳ καὶ ὁ
KJV: which is in secret: and thy
INT: in secret and the

Matthew 6:18 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι
KJV: seeth in secret, shall reward thee
INT: in secret will reward you

Matthew 10:26 Adj-NNS
GRK: ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ
NAS: or hidden that will not be known.
KJV: be revealed; and hid, that shall
INT: will be revealed or hidden which not

Mark 4:22 Adj-NNS
GRK: γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ
NAS: For nothing is hidden, except
KJV: there is nothing hid, which shall
INT: indeed is hidden if not

Luke 8:17 Adj-NNS
GRK: γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ὃ οὐ
NAS: For nothing is hidden that will not become
KJV: nothing is secret, that shall
INT: indeed is hidden which not

Luke 12:2 Adj-NNS
GRK: ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ
NAS: up that will not be revealed, and hidden that will not be known.
KJV: be revealed; neither hid, that shall
INT: will be revealed nor hidden which not

John 7:4 Adj-DNS
GRK: τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ
NAS: anything in secret when
KJV: any thing in secret, and he himself
INT: anything in secret does and

John 7:10 Adj-DNS
GRK: ὡς ἐν κρυπτῷ
NAS: but as if, in secret.
KJV: as it were in secret.
INT: as in secret

John 18:20 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν
NAS: and I spoke nothing in secret.
KJV: and in secret have I said nothing.
INT: and in secret I spoke nothing

Romans 2:16 Adj-ANP
GRK: θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων
NAS: will judge the secrets of men
KJV: God shall judge the secrets of men by
INT: God the secrets of men

Romans 2:29 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος καὶ
NAS: who is one inwardly; and circumcision
INT: in = inwardly a Jew [is one] and

1 Corinthians 4:5 Adj-ANP
GRK: φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους
NAS: bring to light the things hidden in the darkness
KJV: will bring to light the hidden things of darkness,
INT: will bring to light the hidden things of darkness

1 Corinthians 14:25 Adj-NNP
GRK: τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας
NAS: the secrets of his heart
KJV: thus are the secrets of his heart
INT: the secrets of the heart

2 Corinthians 4:2 Adj-ANP
GRK: ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης
NAS: but we have renounced the things hidden because of shame,
KJV: have renounced the hidden things of dishonesty,
INT: we renounced the hidden things of shame

1 Peter 3:4 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας
NAS: but [let it be] the hidden person
KJV: But [let it be] the hidden man
INT: but the hidden of the heart

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page