2985. λαμπάς (lampas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2985. λαμπάς (lampas) — 9 Occurrences

Matthew 25:1 N-AFP
GRK: λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον
NAS: took their lamps and went
KJV: their lamps, and went forth
INT: having taken the lamps of them went forth

Matthew 25:3 N-AFP
GRK: λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ
NAS: took their lamps, they took
KJV: took their lamps, and took no
INT: having taken the lamps of them no

Matthew 25:4 N-GFP
GRK: μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν
NAS: oil in flasks along with their lamps.
KJV: with their lamps.
INT: with the lamps of them

Matthew 25:7 N-AFP
GRK: ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν
NAS: rose and trimmed their lamps.
KJV: trimmed their lamps.
INT: trimmed the lamps of them

Matthew 25:8 N-NFP
GRK: ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται
NAS: of your oil, for our lamps are going
KJV: for our lamps are gone out.
INT: for the lamps of us are going out

John 18:3 N-GFP
GRK: φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων
NAS: with lanterns and torches and weapons.
KJV: lanterns and torches and weapons.
INT: torches and lamps and weapons

Acts 20:8 N-NFP
GRK: ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν
NAS: There were many lamps in the upper room
KJV: many lights in
INT: were moreover lamps many in

Revelation 4:5 N-NFP
GRK: καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι
NAS: And [there were] seven lamps of fire
KJV: [there were] seven lamps of fire
INT: and seven lamps of fire burning

Revelation 8:10 N-NFS
GRK: καιόμενος ὡς λαμπάς καὶ ἔπεσεν
NAS: like a torch, and it fell
KJV: burning as it were a lamp, and it fell
INT: burning as a lamp and it fell

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page