2986. λαμπρός (lampros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2986. λαμπρός (lampros) — 9 Occurrences

Luke 23:11 Adj-AFS
GRK: περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν
NAS: Him, dressed Him in a gorgeous robe
KJV: him in a gorgeous robe,
INT: having put on apparel splendid he sent back him

Acts 10:30 Adj-DFS
GRK: ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
NAS: stood before me in shining garments,
KJV: me in bright clothing,
INT: in apparel bright

James 2:2 Adj-DFS
GRK: ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ εἰσέλθῃ δὲ
NAS: with a gold ring and dressed in fine clothes,
KJV: in goodly apparel,
INT: in apparel splendid might have come in moreover

James 2:3 Adj-AFS
GRK: ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε
NAS: to the one who is wearing the fine clothes,
KJV: him that weareth the gay clothing,
INT: apparel splendid and might have said

Revelation 15:6 Adj-ANS
GRK: λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι
NAS: clean [and] bright, and girded
KJV: in pure and white linen, and
INT: linen pure bright and girded with

Revelation 18:14 Adj-NNP
GRK: καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ
NAS: things that were luxurious and splendid have passed away
KJV: and goodly are departed
INT: and the bright things are departed from

Revelation 19:8 Adj-ANS
GRK: περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν τὸ
NAS: linen, bright [and] clean;
KJV: clean and white: for the fine linen
INT: she could be clothed in fine linen bright pure the

Revelation 22:1 Adj-AMS
GRK: ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον
NAS: of life, clear as crystal,
KJV: of water of life, clear as crystal,
INT: of water of life clear as crystal

Revelation 22:16 Adj-NMS
GRK: ἀστὴρ ὁ λαμπρός ὁ πρωινός
NAS: of David, the bright morning
KJV: of David, [and] the bright and
INT: star bright morning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page