λαμβάνοντες
Englishman's Concordance
λαμβάνοντες (lambanontes) — 5 Occurrences

Matthew 17:24 V-PPA-NMP
GRK: τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ
NAS: those who collected the two-drachma
KJV: Capernaum, they that received tribute
INT: the didrachmas received to Peter

John 5:44 V-PPA-NMP
GRK: παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ τὴν
NAS: you believe, when you receive glory
KJV: believe, which receive honour
INT: from one another who receive and the

Romans 5:17 V-PPA-NMP
GRK: τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ
NAS: those who receive the abundance
KJV: more they which receive abundance
INT: of righteousness receiving in life

Hebrews 7:5 V-PPA-NMP
GRK: τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν
NAS: of Levi who receive the priest's office
KJV: who receive the office of the priesthood,
INT: the priesthood [who] receive commandment have

3 John 1:7 V-PPA-NMP
GRK: ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν
NAS: of the Name, accepting nothing
KJV: they went forth, taking nothing
INT: they went forth nothing taking from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Λάμεχ — 1 Occ.
λαμπάδας — 3 Occ.
λαμπάδες — 3 Occ.
λαμπάδων — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page