3040. λιμήν (limén)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3040. λιμήν (limén) — 3 Occurrences

Acts 27:8 N-AMP
GRK: καλούμενον Καλοὺς Λιμένας ᾧ ἐγγὺς
INT: called Fair Havens to which near

Acts 27:12 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς
NAS: Because the harbor was not suitable
KJV: because the haven was
INT: moreover the harbor being to

Acts 27:12 N-AMS
GRK: Φοίνικα παραχειμάσαι λιμένα τῆς Κρήτης
NAS: Phoenix, a harbor of Crete,
KJV: [and there] to winter; [which is] an haven of Crete,
INT: Phoenix to winter [there] a harbor of Crete

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page