3340. μετανοέω (metanoeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3340. μετανοέω (metanoeó) — 34 Occurrences

Matthew 3:2 V-PMA-2P
GRK: καὶ λέγων Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ
NAS: Repent, for the kingdom of heaven
KJV: And saying, Repent ye: for the kingdom
INT: And saying Repent has drawn near indeed

Matthew 4:17 V-PMA-2P
GRK: καὶ λέγειν Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ
NAS: and say, Repent, for the kingdom
KJV: and to say, Repent: for the kingdom
INT: and to say Repent has drawn near indeed

Matthew 11:20 V-AIA-3P
GRK: ὅτι οὐ μετενόησαν
NAS: because they did not repent.
KJV: were done, because they repented not:
INT: because not they repented

Matthew 11:21 V-AIA-3P
GRK: καὶ σποδῷ μετενόησαν
NAS: which occurred in you, they would have repented long ago
KJV: Sidon, they would have repented long ago
INT: and ashes they had repented

Matthew 12:41 V-AIA-3P
GRK: αὐτήν ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ
NAS: it because they repented at the preaching
KJV: because they repented at
INT: it for they repented at the

Mark 1:15 V-PMA-2P
GRK: τοῦ θεοῦ μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε
NAS: is at hand; repent and believe
KJV: is at hand: repent ye, and
INT: of God repent and believe

Mark 6:12 V-PSA-3P
GRK: ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν
NAS: out and preached that [men] should repent.
KJV: and preached that men should repent.
INT: they preached that they should repent

Luke 10:13 V-AIA-3P
GRK: σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν
NAS: occurred in you, they would have repented long ago,
KJV: a great while ago repented, sitting
INT: ashes sitting they had repented

Luke 11:32 V-AIA-3P
GRK: αὐτήν ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ
NAS: it, because they repented at the preaching
KJV: it: for they repented at the preaching
INT: it because they repented at the

Luke 13:3 V-PSA-2P
GRK: ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως
NAS: but unless you repent, you will all
KJV: but, except ye repent, ye shall all
INT: if not you repent all likewise

Luke 13:5 V-ASA-2P
GRK: ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως
NAS: but unless you repent, you will all
KJV: but, except ye repent, ye shall all
INT: if not you repent all in like manner

Luke 15:7 V-PPA-DMS
GRK: ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ
NAS: one sinner who repents than over
KJV: sinner that repenteth, more than
INT: one sinner repenting [more] than over

Luke 15:10 V-PPA-DMS
GRK: ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
NAS: one sinner who repents.
KJV: one sinner that repenteth.
INT: one sinner repenting

Luke 16:30 V-FIA-3P
GRK: πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν
NAS: to them from the dead, they will repent!'
KJV: from the dead, they will repent.
INT: to them they will repent

Luke 17:3 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ
NAS: him; and if he repents, forgive
KJV: and if he repent, forgive him.
INT: and if he should repent forgive him

Luke 17:4 V-PIA-1S
GRK: σὲ λέγων Μετανοῶ ἀφήσεις αὐτῷ
NAS: saying, 'I repent,' forgive
KJV: saying, I repent; thou shalt forgive
INT: you saying I repent you will forgive him

Acts 2:38 V-AMA-2P
GRK: πρὸς αὐτούς Μετανοήσατε φησίν καὶ
NAS: Peter [said] to them, Repent, and each
KJV: unto them, Repent, and be baptized
INT: to them Repent said and

Acts 3:19 V-AMA-2P
GRK: μετανοήσατε οὖν καὶ
NAS: Therefore repent and return, so
KJV: Repent ye therefore, and
INT: Repent therefore and

Acts 8:22 V-AMA-2S
GRK: μετανόησον οὖν ἀπὸ
NAS: Therefore repent of this wickedness
KJV: Repent therefore of
INT: Repent therefore of

Acts 17:30 V-PNA
GRK: πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν
NAS: [people] everywhere should repent,
KJV: men every where to repent:
INT: all everywhere to repent

Acts 26:20 V-PNA
GRK: ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν
NAS: and [even] to the Gentiles, that they should repent and turn
KJV: [then] to the Gentiles, that they should repent and
INT: Gentiles declaring [to them] to repent and to turn

2 Corinthians 12:21 V-APA-GMP
GRK: καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ
NAS: who have sinned in the past and not repented of the impurity,
KJV: have not repented of the uncleanness
INT: and not having repented of the

Revelation 2:5 V-AMA-2S
GRK: πέπτωκας καὶ μετανόησον καὶ τὰ
NAS: you have fallen, and repent and do
KJV: thou art fallen, and repent, and do
INT: you have fallen and repent and the

Revelation 2:5 V-ASA-2S
GRK: ἐὰν μὴ μετανοήσῃς
NAS: out of its place-- unless you repent.
KJV: place, except thou repent.
INT: if not you should repent

Revelation 2:16 V-AMA-2S
GRK: μετανόησον οὖν εἰ
NAS: Therefore repent; or else
KJV: Repent; or else I will come
INT: Repent therefore if

Revelation 2:21 V-ASA-3S
GRK: χρόνον ἵνα μετανοήσῃ καὶ οὐ
NAS: her time to repent, and she does not want
KJV: space to repent of her
INT: time that she might repent and not

Revelation 2:21 V-ANA
GRK: οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς
NAS: and she does not want to repent of her immorality.
KJV: fornication; and she repented not.
INT: not she wanted she might repent of the

Revelation 2:22 V-FIA-3P
GRK: ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν
NAS: unless they repent of her deeds.
KJV: except they repent of
INT: if not they should repent of the

Revelation 3:3 V-AMA-2S
GRK: τήρει καὶ μετανόησον ἐὰν οὖν
NAS: and keep [it], and repent. Therefore
KJV: hold fast, and repent. If therefore
INT: keep [it] and repent If therefore

Revelation 3:19 V-AMA-2S
GRK: οὖν καὶ μετανόησον
NAS: therefore be zealous and repent.
KJV: therefore, and repent.
INT: therefore and repent

Revelation 9:20 V-AIA-3P
GRK: ταύταις οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν
NAS: plagues, did not repent of the works
KJV: plagues yet repented not of
INT: these not even repented of the

Revelation 9:21 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν
NAS: and they did not repent of their murders
KJV: Neither repented they of their
INT: And not they repented of the

Revelation 16:9 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ
NAS: plagues, and they did not repent so as to give
KJV: plagues: and they repented not to give
INT: and not did repent to give him

Revelation 16:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν
NAS: and their sores; and they did not repent of their deeds.
KJV: sores, and repented not of
INT: and not they did repent of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page