3423. μνηστεύω (mnésteuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3423. μνηστεύω (mnésteuó) — 3 Occurrences

Matthew 1:18 V-APP-GFS
GRK: οὕτως ἦν Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς
NAS: Mary had been betrothed to Joseph,
KJV: Mary was espoused to Joseph,
INT: thus came about having been betrothed the mother

Luke 1:27 V-RPM/P-AFS
GRK: πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ
NAS: to a virgin engaged to a man whose
KJV: To a virgin espoused to a man whose
INT: to a virgin betrothed to a man whose

Luke 2:5 V-RPM/P-DFS
GRK: Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ οὔσῃ
NAS: with Mary, who was engaged to him, and was with child.
KJV: Mary his espoused wife, being
INT: Mary who was betrothed to him she being

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page