μνημονεύετε
Englishman's Concordance
μνημονεύετε (mnēmoneuete) — 9 Occurrences

Matthew 16:9 V-PIA-2P
GRK: νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε
NAS: understand or remember the five loaves
KJV: neither remember the five
INT: Do you yet understand nor remember the five

Mark 8:18 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ μνημονεύετε
NAS: DO YOU NOT HEAR? And do you not remember,
KJV: do ye not remember?
INT: and not do you remember

Luke 17:32 V-PMA-2P
GRK: μνημονεύετε τῆς γυναικὸς
NAS: Remember Lot's wife.
KJV: Remember Lot's wife.
INT: Remember the wife

John 15:20 V-PMA-2P
GRK: μνημονεύετε τοῦ λόγου
NAS: Remember the word that I said
KJV: Remember the word that
INT: Remember the word

Ephesians 2:11 V-PMA-2P
GRK: Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ
NAS: Therefore remember that formerly
KJV: Wherefore remember, that ye
INT: Therefore remember that once

Colossians 4:18 V-PMA-2P
GRK: χειρὶ Παύλου μνημονεύετέ μου τῶν
NAS: hand. Remember my imprisonment.
KJV: of me Paul. Remember my bonds.
INT: hand of Paul Remember my

1 Thessalonians 2:9 V-PIA-2P
GRK: μνημονεύετε γάρ ἀδελφοί
NAS: For you recall, brethren, our labor
KJV: For ye remember, brethren, our
INT: you remember indeed brothers

2 Thessalonians 2:5 V-PIA-2P
GRK: Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι
NAS: Do you not remember that while I was still
KJV: Remember ye not, that,
INT: not do you remember that yet

Hebrews 13:7 V-PMA-2P
GRK: Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων
NAS: Remember those who led
KJV: Remember them which have the rule
INT: Remember the leaders

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page