3474. μωρός (móros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3474. μωρός (móros) — 12 Occurrences

Matthew 5:22 Adj-VMS
GRK: ἂν εἴπῃ Μωρέ ἔνοχος ἔσται
NAS: says, 'You fool,' shall be guilty
KJV: shall say, Thou fool, shall be
INT: anyhow shall say Fool liable will be

Matthew 7:26 Adj-DMS
GRK: ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ ὅστις ᾠκοδόμησεν
NAS: on them, will be like a foolish man
KJV: shall be likened unto a foolish man,
INT: he will be likened to a man foolish who built

Matthew 23:17 Adj-VMP
GRK: μωροὶ καὶ τυφλοί
NAS: You fools and blind men! Which
KJV: [Ye] fools and blind:
INT: fools and blind

Matthew 25:2 Adj-NFP
GRK: αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ πέντε
NAS: Five of them were foolish, and five
KJV: and five [were] foolish.
INT: them were foolish and five

Matthew 25:3 Adj-NFP
GRK: αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς
NAS: For when the foolish took
KJV: They that [were] foolish took their
INT: the indeed foolish having taken the

Matthew 25:8 Adj-NFP
GRK: αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις
NAS: The foolish said to the prudent,
KJV: And the foolish said unto the wise,
INT: and [the] foolish to the wise

1 Corinthians 1:25 Adj-NNS
GRK: ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ
NAS: Because the foolishness of God
KJV: Because the foolishness of God is
INT: For the foolishness of God

1 Corinthians 1:27 Adj-ANP
GRK: ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου
NAS: has chosen the foolish things of the world
KJV: hath chosen the foolish things of the world
INT: But the foolish things of the world

1 Corinthians 3:18 Adj-NMS
GRK: αἰῶνι τούτῳ μωρὸς γενέσθω ἵνα
NAS: he must become foolish, so
KJV: let him become a fool, that
INT: age this foolish let him become that

1 Corinthians 4:10 Adj-NMP
GRK: ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν
NAS: We are fools for Christ's sake,
KJV: We [are] fools for Christ's
INT: We [are] fools on account of Christ

2 Timothy 2:23 Adj-AFP
GRK: τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους
NAS: But refuse foolish and ignorant
KJV: But foolish and unlearned
INT: and [the] foolish and undisciplined

Titus 3:9 Adj-AFP
GRK: μωρὰς δὲ ζητήσεις
NAS: But avoid foolish controversies
KJV: But avoid foolish questions, and
INT: foolish moreover controversies

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page