3475. Μωσεύς (Móusés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3475. Μωσεύς (Móusés) — 80 Occurrences

Matthew 8:4 N-NMS
GRK: ὃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον
NAS: the offering that Moses commanded,
KJV: the gift that Moses commanded, for
INT: which commanded Moses for a testimony

Matthew 17:3 N-NMS
GRK: ὤφθη αὐτοῖς Μωυσῆς καὶ Ἠλίας
NAS: And behold, Moses and Elijah appeared
KJV: unto them Moses and
INT: appeared to them Moses and Elijah

Matthew 17:4 N-DMS
GRK: μίαν καὶ Μωυσεῖ μίαν καὶ
NAS: for You, and one for Moses, and one
KJV: and one for Moses, and one
INT: one and for Moses one and

Matthew 19:7 N-NMS
GRK: Τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι
NAS: then did Moses command
KJV: unto him, Why did Moses then command
INT: Why then Moses did command to give

Matthew 19:8 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὅτι Μωυσῆς πρὸς τὴν
NAS: of your hardness of heart Moses permitted
KJV: Moses because ofINT: to them Moses in view of the

Matthew 22:24 N-NMS
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε Μωυσῆς εἶπεν Ἐάν
NAS: asking, Teacher, Moses said, IF
KJV: Saying, Master, Moses said, If
INT: saying Teacher Moses said If

Matthew 23:2 N-GMS
GRK: Ἐπὶ τῆς Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν
NAS: in the chair of Moses;
KJV: sit in Moses' seat:
INT: On Moses' seat have sat down

Mark 1:44 N-NMS
GRK: ἃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον
NAS: what Moses commanded,
KJV: those things which Moses commanded,
INT: what commanded Moses for a testimony

Mark 7:10 N-NMS
GRK: Μωυσῆς γὰρ εἶπεν
NAS: For Moses said, HONOR
KJV: For Moses said, Honour
INT: Moses indeed said

Mark 9:4 N-DMS
GRK: Ἠλίας σὺν Μωυσεῖ καὶ ἦσαν
NAS: to them along with Moses; and they were talking
KJV: Elias with Moses: and they were
INT: Elijah with Moses and they were

Mark 9:5 N-DMS
GRK: μίαν καὶ Μωυσεῖ μίαν καὶ
NAS: for You, and one for Moses, and one
KJV: and one for Moses, and one
INT: one and for Moses one and

Mark 10:3 N-NMS
GRK: ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς
NAS: to them, What did Moses command
KJV: unto them, What did Moses command you?
INT: you did commmand Moses

Mark 10:4 N-NMS
GRK: εἶπαν Ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου
NAS: They said, Moses permitted
KJV: And they said, Moses suffered to write
INT: they said allowed Moses a bill of divorce

Mark 12:19 N-NMS
GRK: Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν
NAS: Teacher, Moses wrote for us that IF
KJV: Master, Moses wrote unto us,
INT: Teacher Moses wrote for us

Mark 12:26 N-GMS
GRK: τῇ βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ
NAS: in the book of Moses, in the [passage] about
KJV: in the book of Moses, how in
INT: the book of Moses [in the part] on the

Luke 2:22 N-GMS
GRK: τὸν νόμον Μωυσέως ἀνήγαγον αὐτὸν
NAS: to the law of Moses were completed,
KJV: to the law of Moses were accomplished,
INT: the law of Moses they brought him

Luke 5:14 N-NMS
GRK: καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον
NAS: just as Moses commanded,
KJV: according as Moses commanded,
INT: as commanded Moses for a testimony

Luke 9:30 N-NMS
GRK: οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς καὶ Ἠλίας
NAS: were talking with Him; and they were Moses and Elijah,
KJV: which were Moses and Elias:
INT: who were Moses and Elijah

Luke 9:33 N-DMS
GRK: καὶ μίαν Μωυσεῖ καὶ μίαν
NAS: for You, and one for Moses, and one
KJV: and one for Moses, and one for
INT: and one for Moses and one

Luke 16:29 N-AMS
GRK: Ἀβραάμ Ἔχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς
NAS: They have Moses and the Prophets;
KJV: They have Moses and
INT: Abraham They have Moses and the

Luke 16:31 N-GMS
GRK: αὐτῷ Εἰ Μωυσέως καὶ τῶν
NAS: they do not listen to Moses and the Prophets,
KJV: they hear not Moses and the prophets,
INT: to him If Moses and the

Luke 20:28 N-NMS
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν
NAS: Teacher, Moses wrote
KJV: Saying, Master, Moses wrote unto us,
INT: saying Teacher Moses wrote to us

Luke 20:37 N-NMS
GRK: νεκροὶ καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ
NAS: even Moses showed,
KJV: are raised, even Moses shewed at
INT: dead even Moses showed [in the part] on

Luke 24:27 N-GMS
GRK: ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ ἀπὸ
NAS: beginning with Moses and with all
KJV: beginning at Moses and all
INT: having begun from Moses and from

Luke 24:44 N-GMS
GRK: τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς
NAS: Me in the Law of Moses and the Prophets
KJV: the law of Moses, and
INT: the law of Moses and the

John 1:17 N-GMS
GRK: νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη ἡ
NAS: through Moses; grace
KJV: was given by Moses, [but] grace and
INT: law through Moses was given

John 1:45 N-NMS
GRK: Ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τῷ
NAS: Him of whom Moses in the Law
KJV: him, of whom Moses in
INT: [Him] whom wrote of Moses in the

John 3:14 N-NMS
GRK: καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν
NAS: As Moses lifted up the serpent
KJV: And as Moses lifted up the serpent
INT: And even as Moses lifted up the

John 5:45 N-NMS
GRK: κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς εἰς ὃν
NAS: the one who accuses you is Moses, in whom
KJV: you, [even] Moses, in
INT: accuses you Moses in whom

John 5:46 N-DMS
GRK: γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ ἐπιστεύετε ἂν
NAS: you believed Moses, you would believe
KJV: had ye believed Moses, ye would have believed
INT: indeed you believed Moses you would have believed anyhow

John 6:32 N-NMS
GRK: ὑμῖν οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν
NAS: I say to you, it is not Moses who has given
KJV: I say unto you, Moses gave you
INT: to you Not Moses has given you

John 7:19 N-NMS
GRK: οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν
NAS: Did not Moses give you the Law,
KJV: Did not Moses give you
INT: Not Moses has given to you

John 7:22 N-NMS
GRK: διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν
NAS: reason Moses has given
KJV: Moses therefore gave
INT: because of this Moses has given you

John 7:22 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ'
NAS: (not because it is from Moses, but from the fathers),
KJV: it is of Moses, but of
INT: of Moses it is but

John 7:23 N-GMS
GRK: ὁ νόμος Μωυσέως ἐμοὶ χολᾶτε
NAS: that the Law of Moses will not be broken,
KJV: that the law of Moses should not
INT: the law of Moses with me you are angry

John 8:5 N-NMS
GRK: νόμῳ ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο τὰς
NAS: in the Law Moses commanded
KJV: Now Moses in the law
INT: law us Moses commanded

John 9:28 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί
NAS: but we are disciples of Moses.
KJV: we are Moses' disciples.
INT: however of Moses are disciples

John 9:29 N-DMS
GRK: οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ
NAS: has spoken to Moses, but as for this man,
KJV: spake unto Moses: [as for] this
INT: know that to Moses has spoken

Acts 3:22 N-NMS
GRK: Μωυσῆς μὲν εἶπεν
NAS: Moses said, THE LORD
KJV: For Moses truly said
INT: Moses indeed said

Acts 6:11 N-AMS
GRK: βλάσφημα εἰς Μωυσῆν καὶ τὸν
NAS: against Moses and [against] God.
KJV: against Moses, and
INT: blasphemous against Moses and

Acts 6:14 N-NMS
GRK: παρέδωκεν ἡμῖν Μωυσῆς
NAS: which Moses handed down
KJV: the customs which Moses delivered us.
INT: delivered to us Moses

Acts 7:20 N-NMS
GRK: καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς καὶ ἦν
NAS: time that Moses was born;
KJV: which time Moses was born, and
INT: time was born Moses and was

Acts 7:22 N-NMS
GRK: καὶ ἐπαιδεύθη Μωυσῆς ἐν πάσῃ
NAS: Moses was educated in all
KJV: And Moses was learned in all
INT: And was instructed Moses in all

Acts 7:29 N-NMS
GRK: ἔφυγεν δὲ Μωυσῆς ἐν τῷ
NAS: At this remark, MOSES FLED AND BECAME
KJV: Then fled Moses at this
INT: fled moreover Moses at the

Acts 7:31 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Μωυσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζεν
NAS: When Moses saw it, he marveled
KJV: When Moses saw [it], he wondered
INT: and Moses having seen [it] marveled at

Acts 7:32 N-NMS
GRK: δὲ γενόμενος Μωυσῆς οὐκ ἐτόλμα
NAS: AND JACOB.' Moses shook with fear
KJV: Then Moses trembled,
INT: moreover having become Moses not he dared

Acts 7:35 N-AMS
GRK: Τοῦτον τὸν Μωυσῆν ὃν ἠρνήσαντο
NAS: This Moses whom they disowned,
KJV: This Moses whom they refused,
INT: This Moses whom they refused

Acts 7:37 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ Μωυσῆς ὁ εἴπας
NAS: This is the Moses who said
KJV: This is that Moses, which said
INT: is the Moses having said

Acts 7:40 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὃς
NAS: US; FOR THIS MOSES WHO
KJV: for [as for] this Moses, which brought
INT: as for Moses this who

Acts 7:44 N-DMS
GRK: λαλῶν τῷ Μωυσῇ ποιῆσαι αὐτὴν
NAS: as He who spoke to Moses directed
KJV: speaking unto Moses, that he should make
INT: spoke to Moses to make it

Acts 13:39 N-GMS
GRK: ἐν νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι ἐν
NAS: through the Law of Moses.
KJV: by the law of Moses.
INT: in law of Moses be justified in

Acts 15:1 N-GMS
GRK: ἔθει τῷ Μωυσέως οὐ δύνασθε
NAS: according to the custom of Moses, you cannot
KJV: after the manner of Moses, ye cannot
INT: custom of Moses not you are able

Acts 15:5 N-GMS
GRK: τὸν νόμον Μωυσέως
NAS: them to observe the Law of Moses.
KJV: [them] to keep the law of Moses.
INT: the law of Moses

Acts 15:21 N-NMS
GRK: Μωυσῆς γὰρ ἐκ
NAS: For Moses from ancient generations
KJV: For Moses of old
INT: Moses indeed from

Acts 21:21 N-GMS
GRK: διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς κατὰ
NAS: to forsake Moses, telling
KJV: to forsake Moses, saying that they
INT: you teach from Moses those among

Acts 26:22 N-NMS
GRK: γίνεσθαι καὶ Μωυσῆς
NAS: the Prophets and Moses said
KJV: the prophets and Moses did say should
INT: to happen and Moses

Acts 28:23 N-GMS
GRK: τοῦ νόμου Μωυσέως καὶ τῶν
NAS: the Law of Moses and from the Prophets,
KJV: the law of Moses, and
INT: the law of Moses and the

Romans 5:14 N-GMS
GRK: Ἀδὰμ μέχρι Μωυσέως καὶ ἐπὶ
NAS: from Adam until Moses, even over
KJV: Adam to Moses, even over
INT: Adam until Moses even over

Romans 9:15 N-DMS
GRK: τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει
NAS: For He says to Moses, I WILL HAVE
KJV: he saith to Moses, I will have mercy on
INT: For to Moses indeed he says

Romans 10:5 N-NMS
GRK: Μωυσῆς γὰρ γράφει
NAS: For Moses writes that the man
KJV: For Moses describeth the righteousness
INT: Moses indeed writes

Romans 10:19 N-NMS
GRK: ἔγνω πρῶτος Μωυσῆς λέγει Ἐγὼ
NAS: did they? First Moses says,
KJV: know? First Moses saith, I
INT: did know First Moses says I

1 Corinthians 9:9 N-GMS
GRK: γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται
NAS: in the Law of Moses, YOU SHALL NOT MUZZLE
KJV: in the law of Moses, Thou shalt not
INT: indeed the of Moses law it has been written

1 Corinthians 10:2 N-AMS
GRK: εἰς τὸν Μωυσῆν ἐβαπτίσθησαν ἐν
NAS: were baptized into Moses in the cloud
KJV: baptized unto Moses in the cloud
INT: into Moses were baptized in

2 Corinthians 3:7 N-GMS
GRK: τὸ πρόσωπον Μωυσέως διὰ τὴν
NAS: at the face of Moses because
KJV: the face of Moses for
INT: the face of Moses on account of the

2 Corinthians 3:13 N-NMS
GRK: οὐ καθάπερ Μωυσῆς ἐτίθει κάλυμμα
NAS: and [are] not like Moses, [who] used to put
KJV: not as Moses, [which] put a vail
INT: not as Moses he would put a veil

2 Corinthians 3:15 N-NMS
GRK: ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς κάλυμμα ἐπὶ
NAS: whenever Moses is read,
KJV: when Moses is read,
INT: anyhow is being read Moses a veil upon

2 Timothy 3:8 N-DMS
GRK: Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωυσεῖ οὕτως καὶ
NAS: and Jambres opposed Moses, so these
KJV: Jambres withstood Moses, so do
INT: Jambres opposed Moses thus also

Hebrews 3:2 N-NMS
GRK: ὡς καὶ Μωυσῆς ἐν ὅλῳ
NAS: to Him who appointed Him, as Moses also
KJV: as also Moses [was faithful] in all
INT: as also Moses in all

Hebrews 3:3 N-AMS
GRK: δόξης παρὰ Μωυσῆν ἠξίωται καθ'
NAS: glory than Moses, by just so much
KJV: than Moses, inasmuch as
INT: glory than Moses has been counted worthy by

Hebrews 3:5 N-NMS
GRK: καὶ Μωυσῆς μὲν πιστὸς
NAS: Now Moses was faithful in all
KJV: And Moses verily [was] faithful
INT: And Moses indeed [was] faithful

Hebrews 3:16 N-GMS
GRK: Αἰγύπτου διὰ Μωυσέως
NAS: came out of Egypt [led] by Moses?
KJV: Egypt by Moses.
INT: Egypt by Moses

Hebrews 7:14 N-NMS
GRK: ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς ἐλάλησεν
NAS: to which Moses spoke
KJV: which tribe Moses spake nothing
INT: priesthood nothing Moses spoke

Hebrews 8:5 N-NMS
GRK: καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν
NAS: just as Moses was warned
KJV: as Moses was admonished of God
INT: as was divinely instructed Moses being about to complete

Hebrews 9:19 N-GMS
GRK: νόμον ὑπὸ Μωυσέως παντὶ τῷ
NAS: had been spoken by Moses to all
KJV: For when Moses had spoken every
INT: law by Moses to all the

Hebrews 10:28 N-GMS
GRK: τις νόμον Μωυσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν
NAS: the Law of Moses dies
KJV: He that despised Moses' law died
INT: anyone [the] law of Moses without compassions

Hebrews 11:23 N-NMS
GRK: Πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη
NAS: By faith Moses, when he was born,
KJV: By faith Moses, when he was born,
INT: By faith Moses having been born was hid

Hebrews 11:24 N-NMS
GRK: Πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος
NAS: By faith Moses, when he had grown
KJV: By faith Moses, when he was come
INT: By faith Moses great having become

Hebrews 12:21 N-NMS
GRK: τὸ φανταζόμενον Μωυσῆς εἶπεν Ἐκφοβός
NAS: was the sight, [that] Moses said,
KJV: the sight, [that] Moses said,
INT: the spectacle [that] Moses said greatly afraid

Jude 1:9 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Μωυσέως σώματος οὐκ
NAS: the body of Moses, did not dare
KJV: about the body of Moses, durst not
INT: about Moses' body not

Revelation 15:3 N-GMS
GRK: τὴν ᾠδὴν Μωυσέως τοῦ δούλου
NAS: the song of Moses, the bond-servant
KJV: the song of Moses the servant
INT: the song of Moses the servant

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page