3544. νομικός (nomikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3544. νομικός (nomikos) — 9 Occurrences

Matthew 22:35 Adj-NMS
GRK: ἐξ αὐτῶν νομικὸς πειράζων αὐτόν
NAS: One of them, a lawyer, asked
KJV: them, [which was] a lawyer, asked
INT: of them a lawyer testing him

Luke 7:30 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν
NAS: But the Pharisees and the lawyers rejected
KJV: and lawyers rejected
INT: and the lawyers the counsel

Luke 10:25 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη
NAS: And a lawyer stood
KJV: behold, a certain lawyer stood up, and
INT: And behold a lawyer certain stood up

Luke 11:45 Adj-GMP
GRK: τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ
NAS: One of the lawyers said
KJV: one of the lawyers, and said
INT: one of the lawyers says to him

Luke 11:46 Adj-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί ὅτι
NAS: Woe to you lawyers as well!
KJV: also, [ye] lawyers! for
INT: to you the lawyers woe for

Luke 11:52 Adj-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς νομικοῖς ὅτι ἤρατε
NAS: Woe to you lawyers! For you have taken away
KJV: unto you, lawyers! for
INT: to you the lawyers for you took away

Luke 14:3 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους
NAS: and spoke to the lawyers and Pharisees,
KJV: spake unto the lawyers and Pharisees,
INT: to the lawyers and to [the] Pharisees

Titus 3:9 Adj-AFP
GRK: καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο εἰσὶν
NAS: and disputes about the Law, for they are unprofitable
KJV: strivings about the law; for
INT: and contentions about [the] law stand aloof from they are

Titus 3:13 Adj-AMS
GRK: Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼν
NAS: Zenas the lawyer and Apollos
KJV: Bring Zenas the lawyer and Apollos
INT: Zenas the lawyer and Apollos

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page