3543. νομίζω (nomizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3543. νομίζω (nomizó) — 15 Occurrences

Matthew 5:17 V-ASA-2P
GRK: Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον
NAS: Do not think that I came to abolish
KJV: Think not that
INT: not Think that I came

Matthew 10:34 V-ASA-2P
GRK: Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον
NAS: Do not think that I came to bring
KJV: Think not that
INT: not Think that I came

Matthew 20:10 V-AIA-3P
GRK: οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον
NAS: came, they thought that they would receive
KJV: came, they supposed that
INT: the first they thought that more

Luke 2:44 V-APA-NMP
GRK: νομίσαντες δὲ αὐτὸν
NAS: but supposed Him to be in the caravan,
KJV: But they, supposing him
INT: having supposed moreover him

Luke 3:23 V-IIM/P-3S
GRK: υἱός ὡς ἐνομίζετο Ἰωσήφ τοῦ
NAS: being, as was supposed, the son
KJV: (as was supposed) the son
INT: son as was supposed of Joseph

Acts 7:25 V-IIA-3S
GRK: ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι
NAS: And he supposed that his brethren
KJV: For he supposed his brethren
INT: he thought moreover would understand

Acts 8:20 V-AIA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων
NAS: with you, because you thought you could obtain
KJV: because thou hast thought that the gift
INT: of God you did think by riches

Acts 14:19 V-PPA-NMP
GRK: τῆς πόλεως νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι
NAS: him out of the city, supposing him to be dead.
KJV: the city, supposing he
INT: the city supposing him to have died

Acts 16:13 V-IIA-1P
GRK: ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι
NAS: where we were supposing that there would be a place of prayer;
KJV: where prayer was wont to be made; and
INT: a river where was customary [place of] prayer to be

Acts 16:27 V-PPA-NMS
GRK: ἑαυτὸν ἀναιρεῖν νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς
NAS: himself, supposing that the prisoners
KJV: himself, supposing that the prisoners
INT: himself to put to death supposing had escaped the

Acts 17:29 V-PNA
GRK: οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ
NAS: we ought not to think that the Divine Nature
KJV: not to think that the Godhead
INT: not we ought to think to gold or

Acts 21:29 V-IIA-3P
GRK: αὐτῷ ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς
NAS: in the city with him, and they supposed that Paul
KJV: whom they supposed that
INT: him whom they supposed that into

1 Corinthians 7:26 V-PIA-1S
GRK: Νομίζω οὖν τοῦτο
NAS: I think then that this
KJV: I suppose therefore that this
INT: I think then this

1 Corinthians 7:36 V-PIA-3S
GRK: παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ
NAS: any man thinks that he is acting unbecomingly
KJV: if any man think that he behaveth himself uncomely
INT: virgin of him thinks if he be

1 Timothy 6:5 V-PPA-GMP
GRK: τῆς ἀληθείας νομιζόντων πορισμὸν εἶναι
NAS: of the truth, who suppose that godliness
KJV: of the truth, supposing that gain
INT: of the truth holding gain to be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page