3671. ὁμολογία (homologia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3671. ὁμολογία (homologia) — 6 Occurrences

2 Corinthians 9:13 N-GFS
GRK: ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς
NAS: for [your] obedience to your confession of the gospel
KJV: for your professed subjection unto
INT: submission of the confession of you to

1 Timothy 6:12 N-AFS
GRK: τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν
NAS: the good confession in the presence
KJV: a good profession before
INT: the good confession before many

1 Timothy 6:13 N-AFS
GRK: τὴν καλὴν ὁμολογίαν
NAS: the good confession before
KJV: witnessed a good confession;
INT: the good confession

Hebrews 3:1 N-GFS
GRK: ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν
NAS: and High Priest of our confession;
KJV: of our profession, Christ
INT: high priest of the confession of us Jesus

Hebrews 4:14 N-GFS
GRK: κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας
NAS: let us hold fast our confession.
KJV: let us hold fast [our] profession.
INT: we should hold fast the confession

Hebrews 10:23 N-AFS
GRK: κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος
NAS: Let us hold fast the confession of our hope
KJV: Let us hold fast the profession of [our] faith
INT: We should hold fast to the confession of the hope

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page