3670. ὁμολογέω (homologeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3670. ὁμολογέω (homologeó) — 26 Occurrences

Matthew 7:23 V-FIA-1S
GRK: καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι
NAS: And then I will declare to them, 'I never
KJV: And then will I profess unto them,
INT: And then I will declare to them

Matthew 10:32 V-FIA-3S
GRK: οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ
NAS: everyone who confesses Me before men,
KJV: therefore shall confess me
INT: therefore who will confess in me

Matthew 10:32 V-FIA-1S
GRK: τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν
NAS: I will also confess him before
KJV: him will I confess also before
INT: men will confess also I in

Matthew 14:7 V-AIA-3S
GRK: μεθ' ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι
NAS: so [much] that he promised with an oath
KJV: Whereupon he promised with an oath
INT: with oath he promised to her to give

Luke 12:8 V-FIA-3S
GRK: ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ
NAS: who confesses Me before
KJV: Whosoever shall confess me
INT: who anyhow may confess in me

Luke 12:8 V-FIA-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ
NAS: of Man will confess him also
KJV: of man also confess before the angels
INT: of man will confess in him

John 1:20 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ
NAS: And he confessed and did not deny,
KJV: And he confessed, and denied
INT: And he confessed and not

John 1:20 V-AIA-3S
GRK: ἠρνήσατο καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ
NAS: and did not deny, but confessed, I am
KJV: not; but confessed, I
INT: denied but confessed I

John 9:22 V-ASA-3S
GRK: τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν ἀποσυνάγωγος
NAS: anyone confessed Him to be Christ,
KJV: any man did confess that he
INT: anyone him should confess Christ put out of the synagogue

John 12:42 V-IIA-3P
GRK: Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ
NAS: of the Pharisees they were not confessing [Him], for fear
KJV: not confess [him], lest
INT: Pharisees not they confessed that not

Acts 7:17 V-AIA-3S
GRK: ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ θεὸς
NAS: God had assured to Abraham,
INT: promise which swore God

Acts 23:8 V-PIA-3P
GRK: Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα
NAS: but the Pharisees acknowledge them all.
KJV: but the Pharisees confess both.
INT: Pharisees however acknowledge both

Acts 24:14 V-PIA-1S
GRK: ὁμολογῶ δὲ τοῦτό
NAS: But this I admit to you, that according
KJV: But this I confess unto thee, that
INT: I confess however this

Romans 10:9 V-ASA-2S
GRK: ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς τὸ ῥῆμα
NAS: that if you confess with your mouth
KJV: That if thou shalt confess with thy
INT: that if you confess the saying

Romans 10:10 V-PIM/P-3S
GRK: στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν
NAS: and with the mouth he confesses, resulting
KJV: with the mouth confession is made unto
INT: in mouth moreover is confession to salvation

1 Timothy 6:12 V-AIA-2S
GRK: ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν
NAS: you were called, and you made the good
KJV: and hast professed a good
INT: you were called also did confess the good

Titus 1:16 V-PIA-3P
GRK: θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι τοῖς
NAS: They profess to know God,
KJV: They profess that they know God;
INT: God they profess to know in the

Hebrews 11:13 V-APA-NMP
GRK: ἀσπασάμενοι καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι
NAS: them from a distance, and having confessed that they were strangers
KJV: [them], and confessed that
INT: having embraced [them] and having confessed that strangers

Hebrews 13:15 V-PPA-GMP
GRK: καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι
NAS: of lips that give thanks to His name.
KJV: of [our] lips giving thanks to his
INT: fruit of [the] lips confessing the name

1 John 1:9 V-PSA-1P
GRK: ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας
NAS: If we confess our sins, He is faithful
KJV: If we confess our sins,
INT: If we should confess the sins

1 John 2:23 V-PPA-NMS
GRK: ἔχει ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν
NAS: the Father; the one who confesses the Son
KJV: the Father: [(but) he that acknowledgeth the Son
INT: has he Whoever confesses the Son

1 John 4:2 V-PIA-3S
GRK: πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν
NAS: spirit that confesses that Jesus
KJV: spirit that confesseth that Jesus
INT: spirit that confesses Jesus Christ

1 John 4:3 V-PIA-3S
GRK: ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν
NAS: spirit that does not confess Jesus
KJV: spirit that confesseth not that Jesus
INT: which not confesses Jesus

1 John 4:15 V-ASA-3S
GRK: ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς
NAS: Whoever confesses that Jesus
KJV: Whosoever shall confess that Jesus
INT: whoever if might confess that Jesus

2 John 1:7 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν
NAS: those who do not acknowledge Jesus
KJV: the world, who confess not that Jesus
INT: those who not do confess Jesus Christ

Revelation 3:5 V-FIA-1S
GRK: ζωῆς καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα
NAS: of life, and I will confess his name
INT: of life and will confess the name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page