ὁμολογούντων
Englishman's Concordance
ὁμολογούντων (homologountōn) — 1 Occurrence

Hebrews 13:15 V-PPA-GMP
GRK: καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι
NAS: of lips that give thanks to His name.
KJV: of [our] lips giving thanks to his
INT: fruit of [the] lips confessing the name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page