ὁμολογεῖται
Englishman's Concordance
ὁμολογεῖται (homologeitai) — 1 Occurrence

Romans 10:10 V-PIM/P-3S
GRK: στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν
NAS: and with the mouth he confesses, resulting
KJV: with the mouth confession is made unto
INT: in mouth moreover is confession to salvation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page