3704. ὅπως (hopós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3704. ὅπως (hopós) — 53 Occurrences

Matthew 2:8 Adv
GRK: ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν
NAS: [Him], report to me, so that I too
KJV: word again, that I may come
INT: bring word back to me that I also having come

Matthew 2:23 Adv
GRK: λεγομένην Ναζαρέτ ὅπως πληρωθῇ τὸ
KJV: Nazareth: that it might be fulfilled
INT: called Nazareth so that should be fulfilled that

Matthew 5:16 Adv
GRK: τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν
KJV: before men, that they may see your
INT: men so that they might see your

Matthew 5:45 Adv
GRK: ὅπως γένησθε υἱοὶ
NAS: so that you may be sons of your Father
KJV: That ye may be the children
INT: so that you might be sons

Matthew 6:2 Adv
GRK: ταῖς ῥύμαις ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ
KJV: the streets, that they may have glory
INT: the streets that they might have glory from

Matthew 6:4 Adv
GRK: ὅπως ᾖ σου
NAS: so that your giving will be in secret;
KJV: That thine alms
INT: so that might be your

Matthew 6:5 Adv
GRK: ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως φανῶσιν τοῖς
NAS: corners so that they may be seen
KJV: of the streets, that they may
INT: standing to pray so that they might be seen

Matthew 6:16 Adv
GRK: πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς
NAS: their appearance so that they will be noticed
KJV: faces, that they may appear
INT: appearance of them so that they might appear

Matthew 6:18 Adv
GRK: ὅπως μὴ φανῇς
NAS: so that your fasting
KJV: That thou appear not
INT: so that not you might appear

Matthew 8:17 Adv
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ
KJV: That it might be fulfilled
INT: So that might be fulfilled that

Matthew 8:34 Adv
GRK: αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ
KJV: they besought [him] that he would depart
INT: him they begged [him] that he would depart from

Matthew 9:38 Adv
GRK: τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας
KJV: of the harvest, that he will send forth
INT: of the harvest that he might send out workmen

Matthew 12:14 Adv
GRK: κατ' αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
NAS: against Him, [as to] how they might destroy
KJV: him, how they might destroy
INT: against him how him they might destroy

Matthew 13:35 Adv
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ
KJV: That it might be fulfilled which
INT: so that might be fulfilled that

Matthew 22:15 Adv
GRK: συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν
NAS: and plotted together how they might trap
KJV: counsel how they might entangle
INT: counsel took how him they might trap

Matthew 23:35 Adv
GRK: ὅπως ἔλθῃ ἐφ'
NAS: so that upon you may fall
KJV: That upon you
INT: so that should come upon

Matthew 26:59 Adv
GRK: τοῦ Ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν
NAS: Jesus, so that they might put Him to death.
KJV: against Jesus, to put him
INT: Jesus so that him they might put to death

Mark 3:6 Adv
GRK: κατ' αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
NAS: against Him, [as] [to] how they might destroy
KJV: him, how they might destroy
INT: against him how him they might destroy

Luke 2:35 Adv
GRK: διελεύσεται ῥομφαία ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν
NAS: soul-- to the end that thoughts
KJV: soul also,) that the thoughts of
INT: will go through a sword so that anyhow might be revealed

Luke 7:3 Adv
GRK: ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ
KJV: him that he would come
INT: begging him that having come he might cure

Luke 10:2 Adv
GRK: τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ
KJV: of the harvest, that he would send forth
INT: of the harvest that workmen he might send out

Luke 11:37 Adv
GRK: αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ παρ'
KJV: besought him to dine with
INT: him a Pharisee that he would dine with

Luke 16:26 Adv
GRK: μέγα ἐστήρικται ὅπως οἱ θέλοντες
NAS: chasm fixed, so that those who wish
KJV: fixed: so that they which would
INT: great has been fixed so that they who desire

Luke 16:28 Adv
GRK: πέντε ἀδελφούς ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς
NAS: brothers-- in order that he may warn
KJV: brethren; that he may testify
INT: five brothers so that he might warn them

Luke 24:20 Adv
GRK: ὅπως τε παρέδωκαν
NAS: and how the chief priests
KJV: And how the chief priests and
INT: that moreover delivered up

John 11:57 Adv
GRK: ἐστὶν μηνύσῃ ὅπως πιάσωσιν αὐτόν
NAS: He was, he was to report it, so that they might seize
KJV: he should shew [it], that they might take
INT: he is he should show [it] that they might take him

Acts 3:20 Adv
GRK: ὅπως ἂν ἔλθωσιν
INT: so that anyhow might come

Acts 8:15 Adv
GRK: περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα
KJV: them, that they might receive
INT: for them that they might receive [the] Spirit

Acts 8:24 Adv
GRK: τὸν κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ
NAS: for me yourselves, so that nothing
KJV: me, that none of these things
INT: the Lord so that nothing might come

Acts 9:2 Adv
GRK: τὰς συναγωγάς ὅπως ἐάν τινας
NAS: at Damascus, so that if
KJV: to the synagogues, that if he found
INT: the synagogues so that if any

Acts 9:12 Adv
GRK: τὰς χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ
NAS: his hands on him, so that he might regain his sight.
KJV: him, that he might receive his sight.
INT: the hands so that he should receive sight

Acts 9:17 Adv
GRK: ᾗ ἤρχου ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ
NAS: So Ananias departed
KJV: me, that thou mightest receive thy sight,
INT: in which you came that you might receive sight and

Acts 9:24 Adv
GRK: καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν
NAS: and night so that they might put him to death;
KJV: and night to kill him.
INT: also night that him they might put to death

Acts 15:17 Adv
GRK: ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν
NAS: SO THAT THE REST OF MANKIND
KJV: That the residue of men
INT: so that anyhow might seek out

Acts 20:16 Adv
GRK: τὴν Ἔφεσον ὅπως μὴ γένηται
NAS: Ephesus so that he would
KJV: to sail by Ephesus, because he would
INT: Ephesus so that not might happen

Acts 23:15 Adv
GRK: τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν
KJV: to the chief captain that he bring
INT: the Council so that he might bring down him

Acts 23:20 Adv
GRK: ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν
KJV: thee that thou wouldest bring down
INT: to request you that tomorrow

Acts 23:23 Adv
GRK: στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως
KJV: two hundred soldiers to go to
INT: soldiers two hundred that they might go as far as

Acts 25:3 Adv
GRK: κατ' αὐτοῦ ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν
KJV: him, that he would send for
INT: against him that he would send for him

Acts 25:26 Adv
GRK: βασιλεῦ Ἀγρίππα ὅπως τῆς ἀνακρίσεως
NAS: Agrippa, so that after the investigation
KJV: Agrippa, that, after examination
INT: king Agrippa so that the examination

Romans 3:4 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται Ὅπως ἂν δικαιωθῇς
KJV: it is written, That thou mightest
INT: as it has been written That anyhow you should be justified

Romans 9:17 Adv
GRK: ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν
KJV: thee up, that I might shew my
INT: I raised out you so that I might show in

Romans 9:17 Adv
GRK: μου καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ
KJV: thee, and that my name
INT: of me and so that should be declared the

1 Corinthians 1:29 Adv
GRK: ὅπως μὴ καυχήσηται
NAS: so that no man
KJV: That no flesh
INT: so that not might boast

2 Corinthians 8:11 Adv
GRK: ποιῆσαι ἐπιτελέσατε ὅπως καθάπερ ἡ
KJV: the doing [of it]; that as
INT: doing complete so that even as [there was] the

2 Corinthians 8:14 Adv
GRK: ὑμῶν ὑστέρημα ὅπως γένηται ἰσότης
KJV: your want: that there may be equality:
INT: of you need so that there should be equality

Galatians 1:4 Adv
GRK: ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς
NAS: for our sins so that He might rescue
KJV: our sins, that he might deliver us
INT: sins of us so that he might deliver us

2 Thessalonians 1:12 Adv
GRK: ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ
NAS: so that the name of our Lord
KJV: That the name of our
INT: so that might be glorified the

Philemon 1:6 Adv
GRK: ὅπως ἡ κοινωνία
KJV: That the communication of thy
INT: so that the fellowship

Hebrews 2:9 Adv
GRK: τιμῇ ἐστεφανωμένον ὅπως χάριτι θεοῦ
NAS: and honor, so that by the grace
KJV: and honour; that he by the grace
INT: with honor crowned so that by [the] grace of God

Hebrews 9:15 Adv
GRK: μεσίτης ἐστίν ὅπως θανάτου γενομένου
NAS: covenant, so that, since a death
KJV: testament, that by means
INT: mediator he is so that death having taken place

James 5:16 Adv
GRK: ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε πολὺ
NAS: for one another so that you may be healed.
KJV: another, that ye may be healed.
INT: for one another that you might be healed Much

1 Peter 2:9 Adv
GRK: εἰς περιποίησιν ὅπως τὰς ἀρετὰς
NAS: FOR [God's] OWN POSSESSION, so that you may proclaim
KJV: people; that ye should shew forth
INT: for a possession that the virtues

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page