3705. ὅραμα (horama)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3705. ὅραμα (horama) — 12 Occurrences

Matthew 17:9 N-ANS
GRK: εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ
NAS: them, saying, Tell the vision to no one
KJV: Tell the vision to no man,
INT: tell the vision until that

Acts 7:31 N-ANS
GRK: ἐθαύμαζεν τὸ ὅραμα προσερχομένου δὲ
NAS: it, he marveled at the sight; and as he approached
KJV: [it], he wondered at the sight: and
INT: marveled at the vision coming near moreover

Acts 9:10 N-DNS
GRK: αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ κύριος
NAS: said to him in a vision, Ananias.
KJV: the Lord in a vision, Ananias. And
INT: him in a vision the Lord

Acts 9:12 N-DNS
GRK: ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι
NAS: and he has seen in a vision a man
KJV: hath seen in a vision a man named
INT: a man in a vision Ananias by name

Acts 10:3 N-DNS
GRK: εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ
NAS: saw in a vision an angel
KJV: He saw in a vision evidently about
INT: He saw in a vision plainly as if

Acts 10:17 N-NNS
GRK: εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν
NAS: as to what the vision which
KJV: what this vision which
INT: might be the vision which he was

Acts 10:19 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν αὐτῷ
NAS: was reflecting on the vision, the Spirit
KJV: thought on the vision, the Spirit said
INT: over the vision said to him

Acts 11:5 N-ANS
GRK: ἐν ἐκστάσει ὅραμα καταβαῖνον σκεῦός
NAS: I saw a vision, an object
KJV: I saw a vision, A certain
INT: in a trance a vision descending a vessel

Acts 12:9 N-ANS
GRK: ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν
NAS: but thought he was seeing a vision.
KJV: thought he saw a vision.
INT: he thought moreover a vision he was seeing

Acts 16:9 N-NNS
GRK: καὶ ὅραμα διὰ τῆς
NAS: A vision appeared to Paul
KJV: And a vision appeared to Paul
INT: And a vision during the

Acts 16:10 N-ANS
GRK: δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν εὐθέως
NAS: he had seen the vision, immediately
KJV: he had seen the vision, immediately
INT: moreover the vision he saw immediately

Acts 18:9 N-GNS
GRK: νυκτὶ δι' ὁράματος τῷ Παύλῳ
NAS: in the night by a vision, Do not be afraid
KJV: the night by a vision, Be not
INT: night by a vision to Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page