3741. ὅσιος (hosios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3741. ὅσιος (hosios) — 8 Occurrences

Acts 2:27 Adj-AMS
GRK: δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν
NAS: ALLOW YOUR HOLY ONE TO UNDERGO
KJV: thine Holy One to see
INT: will you give the holy one of you to see

Acts 13:34 Adj-ANP
GRK: ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ
NAS: I WILL GIVE YOU THE HOLY [and] SURE
KJV: you the sure mercies of David.
INT: to you the holy (blessings) of David

Acts 13:35 Adj-AMS
GRK: δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν
NAS: [Psalm], 'YOU WILL NOT ALLOW YOUR HOLY ONE TO UNDERGO
KJV: thine Holy One to see
INT: You will let the Holy One of you to see

1 Timothy 2:8 Adj-AMP
GRK: τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς
NAS: lifting up holy hands,
KJV: where, lifting up holy hands, without
INT: place lifting up holy hands apart from

Titus 1:8 Adj-AMS
GRK: σώφρονα δίκαιον ὅσιον ἐγκρατῆ
NAS: just, devout, self-controlled,
KJV: sober, just, holy, temperate;
INT: self-controlled righteous holy disciplined

Hebrews 7:26 Adj-NMS
GRK: ἔπρεπεν ἀρχιερεύς ὅσιος ἄκακος ἀμίαντος
NAS: a high priest, holy, innocent,
KJV: us, [who is] holy, harmless,
INT: became a high priest holy innocent undefiled

Revelation 15:4 Adj-NMS
GRK: ὅτι μόνος ὅσιος ὅτι πάντα
NAS: For You alone are holy; For ALL
KJV: for [thou] only [art] holy: for all
INT: for [you] only [are] holy for all

Revelation 16:5 Adj-NMS
GRK: ἦν ὁ ὅσιος ὅτι ταῦτα
NAS: are You, who are and who were, O Holy One, because
KJV: and shalt be, because
INT: were the holy one that these things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page