οὗ
Englishman's Concordance
οὗ (hou) — 119 Occurrences

Matthew 1:25 RelPro-GMS
GRK: αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν
INT: her until that she brought forth a son

Matthew 3:11 RelPro-GMS
GRK: μου ἐστίν οὗ οὐκ εἰμὶ
KJV: mightier than I, whose shoes I am
INT: than I is he of whom not I am

Matthew 3:12 RelPro-GMS
GRK: οὗ τὸ πτύον
KJV: Whose fan [is] in
INT: Of whom the winnowing fork [is]

Matthew 11:10 RelPro-GMS
GRK: ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ
NAS: is the one about whom it is written,
KJV: [he], of whom it is written,
INT: is [he] concerning whom it has been written Behold

Matthew 13:33 RelPro-GMS
GRK: τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον
KJV: till the whole was leavened.
INT: three until which was leavened all

Matthew 14:22 RelPro-GMS
GRK: πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς
INT: other side until that he would have dismissed the

Matthew 17:9 RelPro-GMS
GRK: ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς
INT: vision until that the Son

Matthew 18:7 RelPro-GMS
GRK: ἀνθρώπῳ δι' οὗ τὸ σκάνδαλον
NAS: through whom the stumbling block
INT: man by whom the offense

Matthew 18:19 RelPro-GNS
GRK: παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται
KJV: thing that they shall ask,
INT: any matter that if they shall ask

Matthew 18:34 RelPro-GMS
GRK: βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν
INT: jailers until that he should pay all

Matthew 26:24 RelPro-GMS
GRK: ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ υἱὸς
NAS: to that man by whom the Son
KJV: man by whom the Son of man
INT: to that by whom the Son

Matthew 26:36 RelPro-GMS
GRK: αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ
INT: here until that having gone away over there

Mark 1:7 RelPro-GMS
GRK: ὀπίσω μου οὗ οὐκ εἰμὶ
KJV: me, the latchet of whose shoes I am
INT: after me of whom not I am

Mark 13:30 RelPro-GMS
GRK: αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα
INT: this until that these things all

Mark 14:21 RelPro-GMS
GRK: ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ υἱὸς
NAS: to that man by whom the Son
KJV: man by whom the Son of man
INT: that by whom the Son

Mark 14:32 RelPro-GNS
GRK: εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα
KJV: to a place which was named Gethsemane:
INT: to a place of which the name [is]

Luke 3:16 RelPro-GMS
GRK: ἰσχυρότερός μου οὗ οὐκ εἰμὶ
KJV: the latchet of whose shoes
INT: mightier than I of whom not I am

Luke 3:17 RelPro-GMS
GRK: οὗ τὸ πτύον
KJV: Whose fan [is] in
INT: of whom the winnowing fork [is]

Luke 4:17 Adv
GRK: τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον
INT: the place where it was written

Luke 4:18 RelPro-GNS
GRK: ἐπ' ἐμέ οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν
NAS: OF THE LORD IS UPON ME, BECAUSE HE ANOINTED
INT: upon me of which because he anointed

Luke 4:29 RelPro-GNS
GRK: ὄρους ἐφ' οὗ ἡ πόλις
NAS: of the hill on which their city
INT: hill upon which the town

Luke 7:27 RelPro-GMS
GRK: ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ
NAS: is the one about whom it is written,
KJV: [he], of whom it is written,
INT: is he concerning whom it has been written Behold

Luke 7:47 RelPro-GNS
GRK: οὗ χάριν λέγω
NAS: For this reason I say
KJV: much: but to whom little is forgiven,
INT: this therefore I say

Luke 8:35 RelPro-GMS
GRK: ἄνθρωπον ἀφ' οὗ τὰ δαιμόνια
NAS: the man from whom the demons
KJV: out of whom the devils
INT: man from whom the demons

Luke 8:38 RelPro-GMS
GRK: ἀνὴρ ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει τὰ
NAS: But the man from whom the demons
KJV: out of whom the devils
INT: man from whom had gone the

Luke 9:9 RelPro-GMS
GRK: οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα
NAS: about whom I hear
KJV: this, of whom I hear
INT: this concerning whom I hear such things

Luke 10:1 Adv
GRK: καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς
INT: and place where he was about himself

Luke 13:7 RelPro-GNS
GRK: ἔτη ἀφ' οὗ ἔρχομαι ζητῶν
INT: years from one I come seeking

Luke 13:21 RelPro-GMS
GRK: τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον
INT: three until which was leavened all

Luke 13:25 RelPro-GMS
GRK: ἀφ' οὗ ἂν ἐγερθῇ
INT: from what anyhow shall have risen up

Luke 15:8 RelPro-GMS
GRK: ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ
INT: carefully until one she finds

Luke 17:1 RelPro-GMS
GRK: οὐαὶ δι' οὗ ἔρχεται
NAS: but woe to him through whom they come!
KJV: [unto him], through whom they come!
INT: woe [to him] by whom they come

Luke 21:24 RelPro-GMS
GRK: ἐθνῶν ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καὶ
INT: [the] Gentiles until one be fulfilled and

Luke 22:18 RelPro-GMS
GRK: ἀμπέλου ἕως οὗ ἡ βασιλεία
INT: vine until that the kingdom

Luke 22:22 RelPro-GMS
GRK: ἐκείνῳ δι' οὗ παραδίδοται
NAS: to that man by whom He is betrayed!
KJV: man by whom he is betrayed!
INT: to that by whom he is betrayed

Luke 23:53 RelPro-GNS
GRK: μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν
INT: a tomb cut in a rock in which no was

Luke 24:21 RelPro-GMS
GRK: ἄγει ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο
INT: it brings from which these things came to pass

Luke 24:49 RelPro-GMS
GRK: πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ
KJV: until ye be endued
INT: city until that you be clothed with from

John 1:27 RelPro-GMS
GRK: μου ἐρχόμενος οὗ οὐκ εἰμὶ
NAS: me, the thong of whose sandal
KJV: He it is, who coming after
INT: me he comes of whom not am

John 1:30 RelPro-GMS
GRK: ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον
NAS: is He on behalf of whom I said,
KJV: is he of whom I said,
INT: it is concerning whom I said

John 4:14 RelPro-GNS
GRK: τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω
KJV: but the water that I shall give him
INT: the water which I will give

John 4:46 RelPro-GMS
GRK: τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς
NAS: And there was a royal official whose son
KJV: a certain nobleman, whose son was sick
INT: a certain royal official whose son

John 6:42 RelPro-GMS
GRK: υἱὸς Ἰωσήφ οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν
NAS: of Joseph, whose father
KJV: the son of Joseph, whose father and
INT: Son of Joseph of whom we know

John 10:12 RelPro-GMS
GRK: ὢν ποιμήν οὗ οὐκ ἔστιν
NAS: and not a shepherd, who is not the owner
KJV: not the shepherd, whose own the sheep
INT: who is [the] shepherd whose not are

John 13:24 RelPro-GMS
GRK: εἴη περὶ οὗ λέγει
NAS: [us] who it is of whom He is speaking.
KJV: be of whom he spake.
INT: is about whom he speaks

John 13:38 RelPro-GMS
GRK: φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με
INT: will crow until that you will deny me

John 15:20 RelPro-GMS
GRK: τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον
KJV: Remember the word that I said
INT: the word which I said

John 18:26 RelPro-GMS
GRK: συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος
NAS: a relative of the one whose ear
KJV: being [his] kinsman whose ear Peter
INT: kinsman being [of him] of whom cut off Peter

Acts 2:32 RelPro-GMS
GRK: ὁ θεός οὗ πάντες ἡμεῖς
NAS: raised up again, to which we are all
KJV: God raised up, whereof we all
INT: God whereof all we

Acts 3:15 RelPro-GNS
GRK: ἐκ νεκρῶν οὗ ἡμεῖς μάρτυρές
NAS: from the dead, [a fact] to which we are witnesses.
KJV: from the dead; whereof we are
INT: from among [the] dead whereof we witnesses

Acts 7:18 RelPro-GMS
GRK: ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς
NAS: OVER EGYPT WHO KNEW NOTHING
KJV: king arose, which knew not
INT: until that arose king

Acts 7:52 RelPro-GMS
GRK: τοῦ δικαίου οὗ νῦν ὑμεῖς
NAS: of the Righteous One, whose betrayers
KJV: of the Just One; of whom ye
INT: of the Righteous One of whom now you

Acts 13:25 RelPro-GMS
GRK: μετ' ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ
NAS: me the sandals of whose feet
KJV: after me, whose shoes of [his] feet
INT: after me of whom not I am

Acts 18:7 RelPro-GMS
GRK: τὸν θεόν οὗ ἡ οἰκία
NAS: of God, whose house
KJV: God, whose house
INT: God of whom the house

Acts 19:40 RelPro-GNS
GRK: ὑπάρχοντος περὶ οὗ οὐ δυνησόμεθα
NAS: [real] cause [for it], and in this connection
INT: existing concerning which not we will be able

Acts 21:11 RelPro-GMS
GRK: Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ἡ
NAS: will bind the man who owns this
KJV: bind the man that owneth this
INT: The man of whom is the

Acts 21:26 RelPro-GMS
GRK: ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ
KJV: until that an offering
INT: purification until that was offered for

Acts 23:12 RelPro-GMS
GRK: πίειν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν
INT: to drink until that they should kill

Acts 23:14 RelPro-GMS
GRK: γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν
INT: to taste until that we should kill

Acts 23:21 RelPro-GMS
GRK: πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν
INT: to drink until that they put to death him

Acts 24:8 RelPro-GMS
GRK: σέ παρ' οὗ δυνήσῃ αὐτὸς
NAS: to ascertain the things of which we accuse
KJV: by examining of whom thyself mayest
INT: you from him you will be able yourself

Acts 25:15 RelPro-GMS
GRK: περὶ οὗ γενομένου μου
KJV: About whom, when I
INT: concerning whom having been on my [stay]

Acts 25:18 RelPro-GMS
GRK: περὶ οὗ σταθέντες οἱ
NAS: against him not of such crimes
KJV: Against whom when the accusers
INT: concerning whom having stood up the

Acts 25:21 RelPro-GMS
GRK: αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν
INT: him until that I might send him

Acts 25:24 RelPro-GMS
GRK: τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ
NAS: this man about whom all the people
KJV: this man, about whom all the multitude
INT: this one concerning whom all the

Acts 25:26 RelPro-GMS
GRK: περὶ οὗ ἀσφαλές τι
KJV: Of whom I have no
INT: concerning whom definite anything

Acts 27:23 RelPro-GMS
GRK: τοῦ θεοῦ οὗ εἰμί ἐγώ
NAS: of the God to whom I belong
KJV: the angel of God, whose I am, and
INT: of God whose am I

Acts 27:33 RelPro-GNS
GRK: Ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν
INT: until moreover which day was about

Romans 1:5 RelPro-GMS
GRK: δι' οὗ ἐλάβομεν χάριν
NAS: through whom we have received grace
KJV: By whom we have received grace
INT: by whom we received grace

Romans 2:29 RelPro-GMS
GRK: οὐ γράμματι οὗ ὁ ἔπαινος
KJV: in the letter; whose praise
INT: not in letter of whom the praise

Romans 4:8 Adv
GRK: μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ
KJV: [is] the man to whom the Lord
INT: blessed [the] man to whom no not

Romans 4:17 RelPro-GMS
GRK: σε κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ
NAS: YOU) in the presence of Him whom he believed,
KJV: before him whom he believed,
INT: you before whom he believed God

Romans 5:2 RelPro-GMS
GRK: δι' οὗ καὶ τὴν
NAS: through whom also we have obtained
KJV: By whom also we have
INT: through whom also the

Romans 5:11 RelPro-GMS
GRK: Χριστοῦ δι' οὗ νῦν τὴν
NAS: through whom we have now
KJV: Christ, by whom we have now
INT: Christ through whom now the

Romans 9:26 Adv
GRK: τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς
INT: the place where it was said to them

Romans 10:14 RelPro-GMS
GRK: δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν
NAS: will they believe in Him whom they have not heard?
KJV: shall they believe in him of whom they have
INT: moreover shall they believe on [him] of whom not they heard

Romans 11:25 RelPro-GMS
GRK: γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα
INT: has happened until that the fullness

Romans 14:15 RelPro-GMS
GRK: ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν
NAS: with your food him for whom Christ
KJV: meat, for whom Christ died.
INT: destroy for whom Christ died

1 Corinthians 1:9 RelPro-GMS
GRK: θεὸς δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς
NAS: through whom you were called
KJV: by whom ye were called
INT: God by whom you were called into

1 Corinthians 6:19 RelPro-GNS
GRK: πνεύματός ἐστιν οὗ ἔχετε ἀπὸ
NAS: Spirit who is in you, whom you have
KJV: [which is] in you, which ye have of
INT: Spirit is which you have from

1 Corinthians 8:6 RelPro-GMS
GRK: πατήρ ἐξ οὗ τὰ πάντα
NAS: the Father, from whom are all
KJV: of whom [are] all things,
INT: Father of whom [are] the things all

1 Corinthians 8:6 RelPro-GMS
GRK: Χριστός δι' οὗ τὰ πάντα
NAS: Christ, by whom are all things,
KJV: Christ, by whom [are] all things, and
INT: Christ by whom [are] the things all

1 Corinthians 10:30 RelPro-GNS
GRK: βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ
NAS: concerning that for which I give thanks?
KJV: for that for which I
INT: am I evil spoken of for what I give thanks

1 Corinthians 11:26 RelPro-GMS
GRK: καταγγέλλετε ἄχρις οὗ ἔλθῃ
KJV: death till he come.
INT: you proclaim until that he might come

1 Corinthians 15:2 RelPro-GNS
GRK: δι' οὗ καὶ σώζεσθε
NAS: by which also you are saved,
KJV: By which also ye are saved,
INT: by which also you are being saved

1 Corinthians 15:25 RelPro-GMS
GRK: βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας
INT: to reign until that he shall have put all

2 Corinthians 8:18 RelPro-GMS
GRK: τὸν ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος
NAS: with him the brother whose fame
KJV: him the brother, whose praise [is] in
INT: the brother of whom the praise

2 Corinthians 10:13 RelPro-GMS
GRK: τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν
NAS: of the sphere which God
KJV: of the rule which God
INT: of the area which divided to us

Galatians 3:19 Prtcl
GRK: προσετέθη ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ
NAS: would come to whom the promise had been made.
KJV: should come to whom the promise was made;
INT: it was added until that should have come the

Galatians 4:19 RelPro-GMS
GRK: ὠδίνω μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς
INT: I travail until that shall have been formed Christ

Galatians 6:14 RelPro-GMS
GRK: Χριστοῦ δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος
NAS: through which the world
KJV: Christ, by whom the world is crucified
INT: Christ through whom to me [the] world

Ephesians 3:7 RelPro-GNS
GRK: οὗ ἐγενήθην διάκονος
NAS: of which I was made a minister,
KJV: Whereof I was made a minister,
INT: of which I became servant

Ephesians 3:15 RelPro-GMS
GRK: ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ
NAS: from whom every family
KJV: Of whom the whole family
INT: of whom every family

Ephesians 4:16 RelPro-GMS
GRK: ἐξ οὗ πᾶν τὸ
NAS: from whom the whole body,
KJV: From whom the whole body
INT: from whom all the

Ephesians 6:20 RelPro-GNS
GRK: ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν
NAS: for which I am an ambassador
KJV: For which I am an ambassador in
INT: for which I am an ambassador in

Philippians 3:20 Adv
GRK: ὑπάρχει ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα
NAS: is in heaven, from which also
KJV: heaven; from whence also we look for
INT: exists from which also [as] Savior

Colossians 1:23 RelPro-GNS
GRK: τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε τοῦ
NAS: heaven, and of which I, Paul,
KJV: of the gospel, which ye have heard,
INT: of the gospel which you heard

Colossians 1:23 RelPro-GNS
GRK: τὸν οὐρανόν οὗ ἐγενόμην ἐγὼ
KJV: which is under heaven; whereof I Paul
INT: heaven of which became I

Colossians 2:19 RelPro-GMS
GRK: κεφαλήν ἐξ οὗ πᾶν τὸ
NAS: to the head, from whom the entire
KJV: the Head, from which all the body
INT: head from whom all the

Colossians 4:10 RelPro-GMS
GRK: Βαρνάβα περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς
NAS: (about whom you received
KJV: (touching whom ye received
INT: of Barnabas concerning whom you received orders

2 Thessalonians 2:9 RelPro-GMS
GRK: οὗ ἐστὶν ἡ
NAS: [that is], the one whose coming
KJV: [Even him], whose coming is
INT: whose is the

Titus 3:6 RelPro-GNS
GRK: οὗ ἐξέχεεν ἐφ'
NAS: whom He poured out upon us richly
KJV: Which he shed on
INT: which he poured out on

Hebrews 1:2 RelPro-GMS
GRK: πάντων δι' οὗ καὶ ἐποίησεν
NAS: through whom also
KJV: of all things, by whom also he made
INT: of all things by whom also he made

Hebrews 2:10 RelPro-GMS
GRK: καὶ δι' οὗ τὰ πάντα
NAS: and through whom are all things,
KJV: by whom [are] all things,
INT: and by whom [are] all things

Hebrews 3:6 RelPro-GMS
GRK: οἶκον αὐτοῦ οὗ οἶκός ἐσμεν
NAS: His house-- whose house
KJV: his own house; whose house are
INT: house of him whose house are

Hebrews 3:13 RelPro-GMS
GRK: ἡμέραν ἄχρις οὗ τό Σήμερον
INT: day while that today

Hebrews 5:11 RelPro-GMS
GRK: Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν
KJV: Of whom we have
INT: Concerning whom [is] much from us

Hebrews 12:14 RelPro-GMS
GRK: τὸν ἁγιασμόν οὗ χωρὶς οὐδεὶς
NAS: without which no one
KJV: without which no man
INT: the holiness which apart from no one

Hebrews 12:26 RelPro-GMS
GRK: οὗ ἡ φωνὴ
KJV: Whose voice then
INT: whose voice

Hebrews 13:10 RelPro-GMS
GRK: θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ
NAS: an altar from which those
INT: an altar of which to eat not

Hebrews 13:23 RelPro-GMS
GRK: ἀπολελυμένον μεθ' οὗ ἐὰν τάχιον
NAS: has been released, with whom, if
KJV: with whom, if
INT: has been released with whom if sooner

1 Peter 2:24 RelPro-GMS
GRK: δικαιοσύνῃ ζήσωμεν οὗ τῷ μώλωπι
KJV: unto righteousness: by whose
INT: to righteousness we might live from whose wounds

2 Peter 1:19 RelPro-GMS
GRK: τόπῳ ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ
INT: place until this day should dawn

1 John 3:24 RelPro-GNS
GRK: τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν
NAS: in us, by the Spirit whom He has given
KJV: by the Spirit which he hath given us.
INT: the Spirit which to us he gave

Revelation 2:25 RelPro-GMS
GRK: κρατήσατε ἄχρις οὗ ἂν ἥξω
INT: hold fast until what anyhow I might come

Revelation 13:8 Adv
GRK: τῆς γῆς οὗ οὐ γέγραπται
KJV: shall worship him, whose names are
INT: the earth which not have been written

Revelation 13:12 RelPro-GNS
GRK: τὸ πρῶτον οὗ ἐθεραπεύθη ἡ
NAS: the first beast, whose fatal wound
KJV: the first beast, whose deadly wound
INT: first of whom was healed the

Revelation 16:18 RelPro-GMS
GRK: ἐγένετο ἀφ' οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο
KJV: was not since men were
INT: became since men were

Revelation 20:11 RelPro-GMS
GRK: ἐπ' αὐτόν οὗ ἀπὸ τοῦ
NAS: and Him who sat upon it, from whose presence
KJV: it, from whose face the earth
INT: on it whose from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page