ὃς
Englishman's Concordance
ὃς (hos) — 217 Occurrences

Matthew 5:19 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐὰν οὖν
NAS: Whoever then annuls
KJV: Whosoever therefore shall break
INT: whoever if then

Matthew 5:19 RelPro-NMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ὃς δ' ἂν
NAS: of heaven; but whoever keeps
KJV: of heaven: but whosoever shall do and
INT: of the heavens whoever moreover anyhow

Matthew 5:21 RelPro-NMS
GRK: Οὐ φονεύσεις ὃς δ' ἂν
NAS: MURDER and 'Whoever commits murder
KJV: and whosoever shall kill
INT: not You will murder whoever moreover anyhow

Matthew 5:22 RelPro-NMS
GRK: τῇ κρίσει ὃς δ' ἂν
NAS: before the court; and whoever says
KJV: and whosoever shall say
INT: to the judgment whoever moreover anyhow

Matthew 5:22 RelPro-NMS
GRK: τῷ συνεδρίῳ ὃς δ' ἂν
NAS: before the supreme court; and whoever says,
KJV: but whosoever shall say,
INT: to the Sanhedrin whoever moreover anyhow

Matthew 5:31 RelPro-NMS
GRK: Ἐρρέθη δέ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ
NAS: It was said, WHOEVER SENDS HIS WIFE
KJV: It hath been said, Whosoever shall put away
INT: It was said moreover whoever anyhow shall divorce

Matthew 5:32 RelPro-NMS
GRK: μοιχευθῆναι καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην
NAS: her commit adultery; and whoever marries
KJV: and whosoever shall marry
INT: to commit adultery and whoever if her who is divorced

Matthew 10:14 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν μὴ
NAS: Whoever does not receive you, nor
KJV: And whosoever shall not
INT: And whoever anyhow not

Matthew 10:38 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς οὐ λαμβάνει
NAS: And he who does not take his cross
KJV: And he that taketh not
INT: And he that not takes

Matthew 10:42 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ
NAS: And whoever in the name of a disciple
KJV: And whosoever shall give to drink
INT: And whoever anyhow shall give to drink to

Matthew 11:6 RelPro-NMS
GRK: μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ
NAS: And blessed is he who does not take offense
KJV: blessed is [he], whosoever shall not
INT: blessed is he who if not

Matthew 11:10 RelPro-NMS
GRK: προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν
NAS: MY MESSENGER AHEAD OF YOU, WHO WILL PREPARE
KJV: thy face, which shall prepare thy
INT: [the] face of you who will prepare the

Matthew 12:11 RelPro-NMS
GRK: ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον
NAS: is there among you who has
KJV: among you, that shall have one
INT: you man who will have sheep

Matthew 12:32 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ
NAS: Whoever speaks a word
KJV: him: but whosoever
INT: And whoever if speaks

Matthew 12:32 RelPro-NMS
GRK: ἀφεθήσεται αὐτῷ ὃς δ' ἂν
NAS: it shall be forgiven him; but whoever speaks
KJV: And whosoever speaketh a word
INT: it will be forgiven him whoever moreover anyhow

Matthew 13:23 RelPro-NMS
GRK: καὶ συνιείς ὃς δὴ καρποφορεῖ
NAS: and understands it; who indeed
KJV: understandeth [it]; which also
INT: and understands who indeed brings forth fruit

Matthew 15:5 RelPro-NMS
GRK: δὲ λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ
NAS: But you say, 'Whoever says
KJV: by whatsoever thou mightest be profited
INT: moreover say whoever anyhow shall say

Matthew 16:25 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν
NAS: For whoever wishes to save
KJV: For whosoever will save
INT: whoever indeed if

Matthew 16:25 RelPro-NMS
GRK: ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ' ἂν
NAS: will lose it; but whoever loses
KJV: it: and whosoever will lose his
INT: will lose it whoever however anyhow

Matthew 18:5 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἐὰν δέξηται
NAS: And whoever receives one
KJV: And whoso shall receive one
INT: and whoever if will receive

Matthew 18:6 RelPro-NMS
GRK: ὃς δ' ἂν
NAS: but whoever causes one
KJV: But whoso shall offend one
INT: whoever moreover anyhow

Matthew 18:23 RelPro-NMS
GRK: ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι
NAS: to a king who wished
KJV: unto a certain king, which would take
INT: to a man a king who would settle accounts

Matthew 18:28 RelPro-NMS
GRK: συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ
NAS: of his fellow slaves who owed
KJV: of his fellowservants, which owed him
INT: fellow servants of his who owed him

Matthew 19:9 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ
NAS: And I say to you, whoever divorces
KJV: unto you, Whosoever shall put away his
INT: to you that whoever anyhow shall divorce

Matthew 20:26 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ
NAS: among you, but whoever wishes
KJV: you: but whosoever will be
INT: you but whoever if would

Matthew 20:27 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν θέλῃ
NAS: and whoever wishes to be first
KJV: And whosoever will be
INT: and whoever anyhow would

Matthew 22:5 RelPro-NMS
GRK: ἀμελήσαντες ἀπῆλθον ὃς μὲν εἰς
NAS: and went their way, one to his own
INT: having been negligent of [it] they went away one indeed to

Matthew 22:5 RelPro-NMS
GRK: ἴδιον ἀγρόν ὃς δὲ ἐπὶ
NAS: farm, another to his business,
INT: his own field one moreover to

Matthew 23:16 RelPro-NMS
GRK: οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ
NAS: who say, Whoever swears
KJV: which say, Whosoever shall swear by
INT: who say whoever anyhow shall swear

Matthew 23:16 RelPro-NMS
GRK: οὐδέν ἐστιν ὃς δ' ἂν
NAS: [that] is nothing; but whoever swears
KJV: nothing; but whosoever shall swear by
INT: nothing it is whoever however anyhow

Matthew 23:18 RelPro-NMS
GRK: καί Ὃς ἂν ὀμόσῃ
NAS: And, 'Whoever swears by the altar,
KJV: And, Whosoever shall swear by
INT: And [you say]whoever anyhow shall swear

Matthew 23:18 RelPro-NMS
GRK: οὐδέν ἐστιν ὃς δ' ἂν
NAS: [that] is nothing, but whoever swears
KJV: nothing; but whosoever sweareth by
INT: nothing it is whoever however anyhow

Matthew 24:2 RelPro-NMS
GRK: ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται
NAS: upon another, which will not be torn down.
KJV: upon another, that shall not
INT: upon stone which not will be thrown down

Matthew 27:57 RelPro-NMS
GRK: τοὔνομα Ἰωσήφ ὃς καὶ αὐτὸς
NAS: named Joseph, who himself had also
KJV: named Joseph, who also himself
INT: by name Joseph who also himself

Mark 1:2 RelPro-NMS
GRK: προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν
NAS: AHEAD OF YOU, WHO WILL PREPARE
KJV: thy face, which shall prepare thy
INT: face of you who will prepare the

Mark 3:19 RelPro-NMS
GRK: Ἰούδαν Ἰσκαριώθ ὃς καὶ παρέδωκεν
NAS: and Judas Iscariot, who betrayed Him.
KJV: Judas Iscariot, which also betrayed
INT: Judas Iscariot who also betrayed

Mark 3:29 RelPro-NMS
GRK: ὃς δ' ἂν
NAS: but whoever blasphemes against
KJV: But he that shall blaspheme
INT: whoever moreover anyhow

Mark 3:35 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἂν
NAS: For whoever does the will
KJV: For whosoever shall do the will
INT: for whoever indeed anyhow

Mark 4:9 RelPro-NMS
GRK: Καὶ ἔλεγεν Ὃς ἔχει ὦτα
NAS: And He was saying, He who has ears
INT: And he said He that has ears

Mark 4:25 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἔχει
NAS: For whoever has,
KJV: For he that hath, to him
INT: whoever indeed may have

Mark 4:25 RelPro-NMS
GRK: αὐτῷ καὶ ὃς οὐκ ἔχει
NAS: to him [more] shall be given; and whoever does not have,
KJV: shall be given: and he that hath not,
INT: to him and he who not has

Mark 4:31 RelPro-NMS
GRK: κόκκῳ σινάπεως ὃς ὅταν σπαρῇ
NAS: a mustard seed, which, when sown
KJV: of mustard seed, which, when
INT: to a grain of mustard which when it has been sown

Mark 5:3 RelPro-NMS
GRK: ὃς τὴν κατοίκησιν
KJV: Who had [his] dwelling
INT: who [his] the dwelling

Mark 6:11 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν τόπος
NAS: Any place that does not receive
INT: And that anyhow place

Mark 8:35 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν
NAS: For whoever wishes to save
KJV: For whosoever will save
INT: whoever indeed if

Mark 8:35 RelPro-NMS
GRK: ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ' ἂν
NAS: will lose it, but whoever loses
KJV: it; but whosoever shall lose his
INT: will lose it whoever moreover anyhow

Mark 8:38 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν
NAS: For whoever is ashamed
KJV: Whosoever therefore shall be ashamed
INT: whoever indeed if

Mark 9:37 RelPro-NMS
GRK: Ὃς ἂν ἓν
NAS: Whoever receives one
KJV: Whosoever shall receive one
INT: whoever anyhow one

Mark 9:37 RelPro-NMS
GRK: δέχεται καὶ ὃς ἂν ἐμὲ
NAS: receives Me; and whoever receives
KJV: me: and whosoever shall receive me,
INT: receives and whoever anyhow me

Mark 9:39 RelPro-NMS
GRK: γὰρ ἔστιν ὃς ποιήσει δύναμιν
NAS: him, for there is no one who will perform
KJV: no man which shall do
INT: indeed there is who will do a work of power

Mark 9:40 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ οὐκ
NAS: For he who is not against
KJV: For he that is not
INT: who indeed not

Mark 9:41 RelPro-NMS
GRK: Ὃς γὰρ ἂν
NAS: For whoever gives you a cup
KJV: For whosoever shall give you
INT: whoever indeed anyhow

Mark 9:42 RelPro-NMS
GRK: Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ
NAS: Whoever causes one
KJV: And whosoever shall offend one
INT: And whoever anyhow might cause to stumble

Mark 10:11 RelPro-NMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὃς ἂν ἀπολύσῃ
NAS: And He said to them, Whoever divorces
KJV: unto them, Whosoever shall put away
INT: he says to them whoever anyhow should divorce

Mark 10:15 RelPro-NMS
GRK: λέγω ὑμῖν ὃς ἂν μὴ
NAS: I say to you, whoever does not receive
KJV: I say unto you, Whosoever shall not
INT: I say to you whoever anyhow not

Mark 10:29 RelPro-NMS
GRK: οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν
NAS: to you, there is no one who has left
KJV: There is no man that hath left house,
INT: No one there is who has left house

Mark 10:43 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν ἀλλ' ὃς ἂν θέλῃ
NAS: among you, but whoever wishes
KJV: you: but whosoever will be
INT: you but whoever anyhow desires

Mark 10:44 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν θέλῃ
NAS: and whoever wishes to be first
KJV: And whosoever of you will
INT: and whoever anyhow desires

Mark 11:23 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ
NAS: I say to you, whoever says
KJV: that those things which he saith
INT: to you that whoever anyhow shall say

Mark 13:2 RelPro-NMS
GRK: ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ
NAS: upon another which will not be torn down.
KJV: upon another, that shall not
INT: upon stone which no not

Mark 15:23 RelPro-NMS
GRK: ἐσμυρνισμένον οἶνον ὃς δὲ οὐκ
INT: mixed with gall wine he moreover not

Mark 15:43 RelPro-NMS
GRK: εὐσχήμων βουλευτής ὃς καὶ αὐτὸς
NAS: member of the Council, who himself
KJV: counsellor, which also
INT: prominent Council member who also himself

Luke 1:61 RelPro-NMS
GRK: συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ
NAS: your relatives who is called
KJV: thy kindred that is called by this
INT: relatives of you who is called the

Luke 2:11 RelPro-NMS
GRK: σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς
NAS: for you a Savior, who is Christ
KJV: of David a Saviour, which is Christ
INT: today a Savior who is Christ

Luke 5:18 RelPro-NMS
GRK: κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος
NAS: a man who was paralyzed;
KJV: a man which was
INT: a mat a man who was paralyzed

Luke 5:21 RelPro-NMS
GRK: ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας
NAS: is this [man] who speaks
KJV: is this which speaketh blasphemies?
INT: is this who speaks blasphemies

Luke 6:16 RelPro-NMS
GRK: Ἰούδαν Ἰσκαριὼθ ὃς ἐγένετο προδότης
NAS: Iscariot, who became
KJV: Judas Iscariot, which also was
INT: Judas Iscariot who became [the] betrayer

Luke 6:48 RelPro-NMS
GRK: οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ
NAS: building a house, who dug deep
KJV: like a man which built an house,
INT: building a house who dug and

Luke 7:2 RelPro-NMS
GRK: ἤμελλεν τελευτᾷν ὃς ἦν αὐτῷ
NAS: slave, who was highly regarded
KJV: centurion's servant, who was dear
INT: was about to die who was to him

Luke 7:23 RelPro-NMS
GRK: μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ
NAS: Blessed is he who does not take
KJV: blessed is [he], whosoever shall not
INT: blessed is who if not

Luke 7:27 RelPro-NMS
GRK: προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν
NAS: AHEAD OF YOU, WHO WILL PREPARE
KJV: thy face, which shall prepare thy
INT: [the] face of you who will prepare the

Luke 7:49 RelPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας
NAS: Who is this [man] who even forgives
KJV: is this that forgiveth sins
INT: this is who even sins

Luke 8:18 RelPro-NMS
GRK: πῶς ἀκούετε ὃς ἂν γὰρ
NAS: you listen; for whoever has,
KJV: even that which he seemeth
INT: how you hear whoever anyhow indeed

Luke 8:18 RelPro-NMS
GRK: αὐτῷ καὶ ὃς ἂν μὴ
NAS: to him [more] shall be given; and whoever does not have,
KJV: ye hear: for whosoever hath, to him
INT: to him and whoever anyhow not

Luke 9:24 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἂν
NAS: For whoever wishes to save
KJV: For whosoever will save
INT: whoever indeed anyhow

Luke 9:24 RelPro-NMS
GRK: ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ' ἂν
NAS: will lose it, but whoever loses
KJV: it: but whosoever will lose his
INT: will lose it whoever moreover anyhow

Luke 9:26 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἂν
NAS: For whoever is ashamed
KJV: For whosoever shall be ashamed of me
INT: whoever indeed anyhow

Luke 9:48 RelPro-NMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὃς ἐὰν δέξηται
NAS: and said to them, Whoever receives
KJV: unto them, Whosoever shall receive
INT: said to them whoever if shall receive

Luke 9:48 RelPro-NMS
GRK: δέχεται καὶ ὃς ἂν ἐμὲ
NAS: receives Me, and whoever receives
KJV: me: and whosoever shall receive me
INT: receives and whoever anyhow me

Luke 9:50 RelPro-NMS
GRK: Μὴ κωλύετε ὃς γὰρ οὐκ
NAS: to him, Do not hinder [him]; for he who is not against
KJV: [him] not: for he that is not
INT: not Forbid who indeed not

Luke 12:8 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ
NAS: to you, everyone who confesses
INT: to you Every one who anyhow may confess

Luke 12:10 RelPro-NMS
GRK: Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον
NAS: And everyone who speaks a word
INT: and every one who will say a word

Luke 14:33 RelPro-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται
NAS: be My disciple who does not give
KJV: he be of you that forsaketh not
INT: of you who not does take leave of

Luke 16:1 RelPro-NMS
GRK: ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον
NAS: man who had
KJV: rich man, which had a steward;
INT: there was rich who had a manager

Luke 17:7 RelPro-NMS
GRK: ἢ ποιμαίνοντα ὃς εἰσελθόντι ἐκ
KJV: will say unto him by and by,
INT: or shepherding the [one] having come in out of

Luke 17:31 RelPro-NMS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ
NAS: On that day, the one who is on the housetop
KJV: that day, he which shall be upon
INT: day [he] who will be on

Luke 17:33 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐὰν ζητήσῃ
NAS: Whoever seeks to keep
KJV: Whosoever shall seek to save
INT: whoever if might seek

Luke 17:33 RelPro-NMS
GRK: ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ' ἂν
NAS: will lose it, and whoever loses
KJV: it; and whosoever shall lose his
INT: will lose it whoever also anyhow

Luke 18:17 RelPro-NMS
GRK: λέγω ὑμῖν ὃς ἂν μὴ
NAS: I say to you, whoever does not receive
KJV: I say unto you, Whosoever shall not
INT: I say to you whoever anyhow not

Luke 18:29 RelPro-NMS
GRK: οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν
NAS: to you, there is no one who has left
KJV: There is no man that hath left house,
INT: no one there is who has left house

Luke 18:30 RelPro-NMS
GRK: ὃς οὐχὶ μὴ
NAS: who will not receive
KJV: Who shall not
INT: who no nothing

Luke 21:6 RelPro-NMS
GRK: λίθῳ ὧδε ὃς οὐ καταλυθήσεται
NAS: upon another which will not be torn down.
KJV: upon another, that shall not
INT: stone here which not will be thrown down

Luke 23:51 RelPro-NMS
GRK: τῶν Ἰουδαίων ὃς προσεδέχετο τὴν
NAS: of the Jews, who was waiting
KJV: of the Jews: who also himself
INT: of the Jews and who was waiting for the

Luke 24:19 RelPro-NMS
GRK: τοῦ Ναζαρηνοῦ ὃς ἐγένετο ἀνὴρ
NAS: the Nazarene, who was a prophet
KJV: Jesus of Nazareth, which was a prophet
INT: of Nazareth who was a man

John 1:30 RelPro-NMS
GRK: ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου
NAS: me comes a Man who has a higher rank
KJV: cometh a man which is preferred before
INT: comes a man who precedence of me

John 3:26 RelPro-NMS
GRK: αὐτῷ ῥαββί ὃς ἦν μετὰ
NAS: to him, Rabbi, He who was with you beyond
KJV: unto him, Rabbi, he that was with
INT: to him Rabbi he who was with

John 4:12 RelPro-NMS
GRK: ἡμῶν Ἰακώβ ὃς ἔδωκεν ἡμῖν
NAS: Jacob, are You, who gave
KJV: father Jacob, which gave us
INT: of us Jacob who gave us

John 4:14 RelPro-NMS
GRK: ὃς δ' ἂν
NAS: but whoever drinks of the water
KJV: of the water that I shall give
INT: whoever however anyhow

John 4:29 RelPro-NMS
GRK: ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι
NAS: see a man who told me all the things
KJV: see a man, which told me
INT: see a man who told me

John 6:9 RelPro-NMS
GRK: παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε
NAS: There is a lad here who has five
KJV: lad here, which hath five
INT: a little boy here who has five

John 8:40 RelPro-NMS
GRK: ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν
NAS: Me, a man who has told
KJV: me, a man that hath told you
INT: to kill a man who the truth

John 9:24 RelPro-NMS
GRK: ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς
NAS: the man who had been
KJV: called they the man that was blind,
INT: out of a second time who had been blind

John 18:13 RelPro-NMS
GRK: τοῦ Καιάφα ὃς ἦν ἀρχιερεὺς
NAS: of Caiaphas, who was high priest
KJV: to Caiaphas, which was
INT: of Caiaphas who was high priest

John 21:20 RelPro-NMS
GRK: Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα ὃς καὶ ἀνέπεσεν
NAS: following [them]; the one who also
KJV: loved following; which also leaned
INT: Jesus following who also reclined

Acts 1:23 RelPro-NMS
GRK: καλούμενον Βαρσαββᾶν ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος
NAS: Barsabbas (who was also called
KJV: Barsabas, who was surnamed
INT: called Barsabbas who was called Justus

Acts 2:21 RelPro-NMS
GRK: ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται
NAS: AND IT SHALL BE THAT EVERYONE WHO CALLS
KJV: it shall come to pass, [that] whosoever shall call on
INT: it will be everyone who anyhow shall call upon

Acts 3:3 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἰδὼν Πέτρον
KJV: Who seeing Peter
INT: who having seen Peter

Acts 5:36 RelPro-NMS
GRK: ὡς τετρακοσίων ὃς ἀνῃρέθη καὶ
KJV: joined themselves: who was slain;
INT: about four hundred who was put to death and

Acts 7:18 RelPro-NMS
GRK: ἐπ' Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει
INT: over Egypt who not knew

Acts 7:20 RelPro-NMS
GRK: τῷ θεῷ ὃς ἀνετράφη μῆνας
KJV: exceeding fair, and nourished up in
INT: to God who was brought up months

Acts 7:38 RelPro-NMS
GRK: πατέρων ἡμῶν ὃς ἐδέξατο λόγια
KJV: fathers: who received
INT: fathers of us who received oracles

Acts 7:40 RelPro-NMS
GRK: Μωυσῆς οὗτος ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς
NAS: MOSES WHO LED
KJV: [as for] this Moses, which brought us
INT: Moses this who brought out us

Acts 7:46 RelPro-NMS
GRK: ὃς εὗρεν χάριν
KJV: Who found favour
INT: who found favor

Acts 8:27 RelPro-NMS
GRK: βασιλίσσης Αἰθιόπων ὃς ἦν ἐπὶ
NAS: of the Ethiopians, who was in charge
KJV: of the Ethiopians, who had
INT: queen of [the] Ethiopians who was over

Acts 8:27 RelPro-NMS
GRK: γάζης αὐτῆς ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων
KJV: her treasure, and had come to
INT: treasure of her who had come to worship

Acts 9:33 RelPro-NMS
GRK: ἐπὶ κραβάττου ὃς ἦν παραλελυμένος
KJV: years, and was
INT: on a bed who was paralyzed

Acts 10:5 RelPro-NMS
GRK: Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος
NAS: [named] Simon, who is also called
KJV: [one] Simon, whose surname is
INT: Simon a man who is called Peter

Acts 10:32 RelPro-NMS
GRK: μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος
NAS: Simon, who is also called
KJV: Simon, whose surname is
INT: call for Simon who is called Peter

Acts 10:38 RelPro-NMS
GRK: καὶ δυνάμει ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν
INT: and with power who went through doing good

Acts 11:14 RelPro-NMS
GRK: ὃς λαλήσει ῥήματα
NAS: words to you by which you will be saved,
KJV: Who shall tell thee
INT: who will speak words

Acts 11:23 RelPro-NMS
GRK: ὃς παραγενόμενος καὶ
KJV: Who, when he came, and
INT: who having come and

Acts 13:7 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἦν σὺν
NAS: who was with the proconsul, Sergius
KJV: Which was with
INT: who was with

Acts 13:22 RelPro-NMS
GRK: καρδίαν μου ὃς ποιήσει πάντα
NAS: AFTER MY HEART, who will do all
KJV: mine own heart, which shall fulfil all
INT: heart of me who will do all

Acts 13:31 RelPro-NMS
GRK: ὃς ὤφθη ἐπὶ
KJV: And he was seen many
INT: who appeared for

Acts 14:8 RelPro-NMS
GRK: μητρὸς αὐτοῦ ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν
NAS: was sitting who had no strength
KJV: mother's womb, who never had walked:
INT: of [the] mother of him who never had walked

Acts 14:9 RelPro-NMS
GRK: Παύλου λαλοῦντος ὃς ἀτενίσας αὐτῷ
NAS: as he spoke, who, when he had fixed his gaze
KJV: speak: who stedfastly beholding
INT: Paul speaking who having looked intently to him

Acts 14:15 RelPro-NMS
GRK: θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν
NAS: to a living God, WHO MADE THE HEAVEN
KJV: the living God, which made heaven,
INT: God Living who made the

Acts 14:16 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐν ταῖς
KJV: Who in times
INT: who in the

Acts 16:2 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ
KJV: Which was well reported of by
INT: who was well spoken of by

Acts 16:24 RelPro-NMS
GRK: ὃς παραγγελίαν τοιαύτην
KJV: Who, having received such
INT: who order such

Acts 18:27 RelPro-NMS
GRK: ἀποδέξασθαι αὐτόν ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο
KJV: him: who, when he was come,
INT: to welcome him who having arrived helped

Acts 19:35 RelPro-NMS
GRK: ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει
NAS: is there after all who does not know
KJV: man is there that knoweth not
INT: is there man who not knows

Acts 21:32 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν
KJV: Who immediately took
INT: who at once having taken with [him]

Acts 22:4 RelPro-NMS
GRK: ὃς ταύτην τὴν
KJV: And I persecuted this
INT: who this

Acts 24:6 RelPro-NMS
GRK: ὃς καὶ τὸ
KJV: Who also hath gone about
INT: who also the

Acts 28:7 RelPro-NMS
GRK: ὀνόματι Ποπλίῳ ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς
NAS: Publius, who welcomed
KJV: Publius; who received
INT: by name Publius who having received us

Romans 1:25 RelPro-NMS
GRK: τὸν κτίσαντα ὅς ἐστιν εὐλογητὸς
NAS: the Creator, who is blessed
KJV: more than the Creator, who is blessed
INT: the [one] having created [it] who is blessed

Romans 2:6 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ
NAS: who WILL RENDER TO EACH PERSON
KJV: Who will render to every man
INT: who will give to each

Romans 2:23 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐν νόμῳ
NAS: You who boast in the Law,
KJV: Thou that makest thy boast of
INT: you who in law

Romans 3:30 RelPro-NMS
GRK: ὁ θεός ὃς δικαιώσει περιτομὴν
NAS: God who will justify
KJV: God, which shall justify
INT: God [it is] who will justify [the] circumcision

Romans 4:16 RelPro-NMS
GRK: πίστεως Ἀβραάμ ὅς ἐστιν πατὴρ
NAS: of Abraham, who is the father
KJV: of Abraham; who is
INT: faith of Abraham who is father

Romans 4:18 RelPro-NMS
GRK: ὃς παρ' ἐλπίδα
KJV: Who against hope
INT: who against hope

Romans 4:25 RelPro-NMS
GRK: ὃς παρεδόθη διὰ
NAS: [He] who was delivered over because
KJV: Who was delivered for
INT: who was delievered for

Romans 5:14 RelPro-NMS
GRK: παραβάσεως Ἀδάμ ὅς ἐστιν τύπος
NAS: of Adam, who is a type
KJV: transgression, who is
INT: transgression of Adam who is a type

Romans 8:32 RelPro-NMS
GRK: ὅς γε τοῦ
NAS: He who did not spare His own
KJV: He that spared not
INT: He who indeed the

Romans 8:34 RelPro-NMS
GRK: ἐκ νεκρῶν ὅς καί ἐστιν
NAS: who was raised, who is at the right hand
KJV: that is risen again, who is
INT: from dead who also is

Romans 8:34 RelPro-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ ὃς καὶ ἐντυγχάνει
NAS: of God, who also
KJV: of God, who also
INT: of God who also intercedes

Romans 10:13 RelPro-NMS
GRK: Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται
KJV: For whosoever shall call upon the name
INT: whoever indeed whosoever anyhow might call on

Romans 14:2 RelPro-NMS
GRK: ὃς μὲν πιστεύει
NAS: One person has faith that he may eat
KJV: For one believeth that he may eat
INT: one indeed believes

Romans 14:5 RelPro-NMS
GRK: ὃς μὲν γὰρ
NAS: One person regards one day
KJV: One man esteemeth one day
INT: one truly indeed

Romans 14:5 RelPro-NMS
GRK: παρ' ἡμέραν ὃς δὲ κρίνει
NAS: above another, another regards every
KJV: another: another esteemeth every
INT: [to be] above [another] day one moreover judges

Romans 16:5 RelPro-NMS
GRK: ἀγαπητόν μου ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ
NAS: my beloved, who is the first convert
KJV: Epaenetus, who is
INT: beloved of me who is a first-fruit

1 Corinthians 1:8 RelPro-NMS
GRK: ὃς καὶ βεβαιώσει
NAS: who will also confirm
KJV: Who shall also
INT: who also will confirm

1 Corinthians 1:30 RelPro-NMS
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ ὃς ἐγενήθη σοφία
NAS: Jesus, who became
KJV: Christ Jesus, who of God
INT: Christ Jesus who was made wisdom

1 Corinthians 2:16 RelPro-NMS
GRK: νοῦν Κυρίου ὃς συμβιβάσει αὐτόν
KJV: of the Lord, that he may instruct
INT: [the] mind of [the] Lord who will instruct him

1 Corinthians 3:11 RelPro-NMS
GRK: τὸν κείμενον ὅς ἐστιν Ἰησοῦς
NAS: the one which is laid, which is Jesus
KJV: than that is laid, which is Jesus
INT: that which is laid which is Jesus

1 Corinthians 4:5 RelPro-NMS
GRK: ὁ κύριος ὃς καὶ φωτίσει
NAS: comes who will both
KJV: come, who both
INT: the Lord who both will bring to light

1 Corinthians 4:17 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν Τιμόθεον ὅς ἐστίν μου
NAS: to you Timothy, who is my beloved
KJV: unto you Timotheus, who is my
INT: to you Timothy who is my

1 Corinthians 4:17 RelPro-NMS
GRK: ἐν κυρίῳ ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει
KJV: in the Lord, who shall bring you
INT: in [the] Lord who you will remind of

1 Corinthians 6:5 RelPro-NMS
GRK: οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι
NAS: wise man who will be able
KJV: one that shall be able
INT: no one a wise [man] who will be able to decide

1 Corinthians 7:37 RelPro-NMS
GRK: ὃς δὲ ἕστηκεν
NAS: But he who stands firm
KJV: Nevertheless he that standeth stedfast
INT: he who however stands

1 Corinthians 10:13 RelPro-NMS
GRK: ὁ θεός ὃς οὐκ ἐάσει
NAS: is faithful, who will not allow
KJV: God [is] faithful, who will not
INT: [is] God who not will allow

1 Corinthians 11:21 RelPro-NMS
GRK: φαγεῖν καὶ ὃς μὲν πεινᾷ
NAS: first; and one is hungry
KJV: is hungry, and another is drunken.
INT: eating and one indeed is hungry

1 Corinthians 11:21 RelPro-NMS
GRK: μὲν πεινᾷ ὃς δὲ μεθύει
NAS: is hungry and another is drunk.
KJV: supper: and one is hungry, and
INT: indeed is hungry one moreover is drunke

1 Corinthians 11:27 RelPro-NMS
GRK: ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ
NAS: Therefore whoever eats the bread
KJV: Wherefore whosoever shall eat this
INT: So that whoever anyhow should eat

1 Corinthians 15:9 RelPro-NMS
GRK: τῶν ἀποστόλων ὃς οὐκ εἰμὶ
KJV: the least of the apostles, that am not
INT: of the apostles who not am

2 Corinthians 1:10 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐκ τηλικούτου
NAS: who delivered us from so great
KJV: Who delivered us
INT: who from so great

2 Corinthians 3:6 RelPro-NMS
GRK: ὃς καὶ ἱκάνωσεν
NAS: who also made us adequate
KJV: Who also hath made
INT: who also made competent

2 Corinthians 4:4 RelPro-NMS
GRK: τοῦ χριστοῦ ὅς ἐστιν εἰκὼν
NAS: of Christ, who is the image
KJV: gospel of Christ, who is the image
INT: of Christ who is [the] image

2 Corinthians 4:6 RelPro-NMS
GRK: φῶς λάμψει ὃς ἔλαμψεν ἐν
NAS: out of darkness, is the One who has shone
KJV: out of darkness, hath shined in
INT: light to shine who shone in

2 Corinthians 10:1 RelPro-NMS
GRK: τοῦ χριστοῦ ὃς κατὰ πρόσωπον
NAS: of Christ-- I who am meek
KJV: gentleness of Christ, who in presence
INT: of Christ who as to appearance

2 Corinthians 13:3 RelPro-NMS
GRK: λαλοῦντος χριστοῦ ὃς εἰς ὑμᾶς
NAS: who speaks in me, and who is not weak
KJV: in me, which to you-ward
INT: speaking of Christ who toward you

Galatians 3:10 RelPro-NMS
GRK: Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει
NAS: IS EVERYONE WHO DOES NOT ABIDE
KJV: [is] every one that continueth
INT: Cursed [is] everyone who not does continue

Galatians 3:16 RelPro-NMS
GRK: σπέρματί σου ὅς ἐστιν Χριστός
KJV: to thy seed, which is Christ.
INT: seed of you which is Christ

Ephesians 4:15 RelPro-NMS
GRK: τὰ πάντα ὅς ἐστιν ἡ
NAS: up in all [aspects] into Him who is the head,
KJV: him in all things, which is the head,
INT: the all things who is the

Philippians 2:6 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐν μορφῇ
NAS: who, although He existed in the form
KJV: Who, being in
INT: who in [the] form

Philippians 3:21 RelPro-NMS
GRK: ὃς μετασχηματίσει τὸ
NAS: who will transform the body
KJV: Who shall change our
INT: who will transform the

Colossians 1:7 RelPro-NMS
GRK: συνδούλου ἡμῶν ὅς ἐστιν πιστὸς
NAS: fellow bond-servant, who is a faithful
KJV: dear fellowservant, who is for
INT: fellow bondman of us who is faithful

Colossians 1:13 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς
KJV: Who hath delivered us
INT: who delivered us

Colossians 1:15 RelPro-NMS
GRK: ὅς ἐστιν εἰκὼν
KJV: Who is the image
INT: who is [the] image

Colossians 1:18 RelPro-NMS
GRK: τῆς ἐκκλησίας ὅς ἐστιν ἡ
KJV: the church: who is
INT: the church who is the

Colossians 2:10 RelPro-NMS
GRK: αὐτῷ πεπληρωμένοι ὅς ἐστιν ἡ
KJV: in him, which is the head
INT: him complete who is the

Colossians 4:9 RelPro-NMS
GRK: ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ὅς ἐστιν ἐξ
NAS: brother, who is one of your [number]. They will inform
KJV: beloved brother, who is [one] of
INT: beloved brother who is of

1 Thessalonians 2:13 RelPro-NMS
GRK: λόγον θεοῦ ὃς καὶ ἐνεργεῖται
NAS: of God which you heard
KJV: of God, which effectually worketh
INT: [the] word of God which also works

1 Thessalonians 5:24 RelPro-NMS
GRK: καλῶν ὑμᾶς ὃς καὶ ποιήσει
KJV: you, who also
INT: calls you who also will perform [it]

2 Thessalonians 3:3 RelPro-NMS
GRK: ὁ κύριος ὃς στηρίξει ὑμᾶς
KJV: is faithful, who shall stablish you,
INT: the Lord who will strengthen you

1 Timothy 2:4 RelPro-NMS
GRK: ὃς πάντας ἀνθρώπους
NAS: who desires all
KJV: Who will have all
INT: who all men

1 Timothy 3:16 RelPro-NMS
GRK: εὐσεβείας μυστήριον Ὃς ἐφανερώθη ἐν
NAS: of godliness: He who was revealed
INT: of godliness mystery which was revealed in

1 Timothy 4:10 RelPro-NMS
GRK: θεῷ ζῶντι ὅς ἐστιν σωτὴρ
NAS: God, who is the Savior
KJV: the living God, who is the Saviour
INT: a God living who is Savior

Titus 2:14 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν
NAS: who gave Himself
KJV: Who gave himself
INT: who gave himself

Hebrews 1:3 RelPro-NMS
GRK: ὃς ὢν ἀπαύγασμα
KJV: Who being the brightness
INT: who being [the] radiance

Hebrews 5:7 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐν ταῖς
KJV: Who in the days
INT: Who in the

Hebrews 7:16 RelPro-NMS
GRK: ὃς οὐ κατὰ
NAS: who has become [such] not on the basis
KJV: Who is made, not
INT: who not according to

Hebrews 7:27 RelPro-NMS
GRK: ὃς οὐκ ἔχει
NAS: who does not need daily,
KJV: Who needeth not
INT: who not has

Hebrews 8:1 RelPro-NMS
GRK: ἔχομεν ἀρχιερέα ὃς ἐκάθισεν ἐν
NAS: a high priest, who has taken His seat
KJV: such an high priest, who is set on
INT: we have a high priest who sat down on

Hebrews 9:14 RelPro-NMS
GRK: τοῦ χριστοῦ ὃς διὰ πνεύματος
NAS: of Christ, who through
KJV: of Christ, who through
INT: of Christ who through [the] Spirit

Hebrews 12:2 RelPro-NMS
GRK: τελειωτὴν Ἰησοῦν ὃς ἀντὶ τῆς
NAS: of faith, who for the joy
KJV: of [our] faith; who for
INT: perfecter Jesus who in view of the

Hebrews 12:16 RelPro-NMS
GRK: ὡς Ἠσαῦ ὃς ἀντὶ βρώσεως
NAS: like Esau, who sold his own
KJV: as Esau, who for one
INT: as Esau who for meal

James 1:12 RelPro-NMS
GRK: Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν
NAS: is a man who perseveres
KJV: [is] the man that endureth
INT: Blessed [is the] man who endures trial

James 4:4 RelPro-NMS
GRK: θεοῦ ἐστίν ὃς ἐὰν οὖν
NAS: Therefore whoever wishes
KJV: with God? whosoever therefore
INT: God is whoever if therefore

1 Peter 2:22 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἁμαρτίαν οὐκ
NAS: WHO COMMITTED NO
KJV: Who did no
INT: who sin not

1 Peter 2:23 RelPro-NMS
GRK: ὃς λοιδορούμενος οὐκ
KJV: Who, when he was reviled, reviled
INT: who being railed at not

1 Peter 2:24 RelPro-NMS
GRK: ὃς τὰς ἁμαρτίας
KJV: Who his own self bare
INT: who the sins

1 Peter 3:22 RelPro-NMS
GRK: ὅς ἐστιν ἐν
NAS: who is at the right hand of God,
KJV: Who is gone into
INT: who is at

2 Peter 2:15 RelPro-NMS
GRK: τοῦ Βοσόρ ὃς μισθὸν ἀδικίας
NAS: the [son] of Beor, who loved
KJV: [the son] of Bosor, who loved
INT: [son] of Beor who [the] reward of unrighteousness

1 John 2:5 RelPro-NMS
GRK: ὃς δ' ἂν
NAS: but whoever keeps His word,
KJV: But whoso keepeth his
INT: whoever however anyhow

1 John 3:17 RelPro-NMS
GRK: ὃς δ' ἂν
NAS: But whoever has the world's
KJV: But whoso hath this world's
INT: whoever moreover anyhow

1 John 4:6 RelPro-NMS
GRK: ἀκούει ἡμῶν ὃς οὐκ ἔστιν
NAS: listens to us; he who is not from God
KJV: heareth us; he that is not
INT: hears us he that not is

1 John 4:15 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ
NAS: Whoever confesses that Jesus
KJV: Whosoever shall confess that
INT: whoever if might confess

Revelation 1:2 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν
NAS: who testified to the word
KJV: Who bare record of the word
INT: who testified the

Revelation 2:8 RelPro-NMS
GRK: ὁ ἔσχατος ὃς ἐγένετο νεκρὸς
NAS: and the last, who was dead,
KJV: and the last, which was dead,
INT: the last who became dead

Revelation 2:13 RelPro-NMS
GRK: πιστός μου ὃς ἀπεκτάνθη παρ'
NAS: My faithful one, who was killed
KJV: faithful martyr, who was slain among
INT: faithful of me who was killed among

Revelation 2:14 RelPro-NMS
GRK: διδαχὴν Βαλαάμ ὃς ἐδίδασκεν τῷ
NAS: of Balaam, who kept teaching
KJV: of Balaam, who taught
INT: teaching of Balaam who taught

Revelation 10:6 RelPro-NMS
GRK: τῶν αἰώνων ὃς ἔκτισεν τὸν
NAS: forever and ever, WHO CREATED HEAVEN
KJV: ever and ever, who created heaven,
INT: of the ages who created

Revelation 12:5 RelPro-NMS
GRK: υἱόν ἄρσεν ὃς μέλλει ποιμαίνειν
NAS: a male [child], who is to rule
KJV: a man child, who was to rule
INT: a son male who is about to shepherd

Revelation 13:14 RelPro-NMS
GRK: τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν
NAS: to the beast who had
KJV: to the beast, which had
INT: to the beast which has the

Revelation 20:2 RelPro-NMS
GRK: ὁ ἀρχαῖος ὅς ἐστιν Διάβολος
NAS: of old, who is the devil
KJV: that old serpent, which is the Devil,
INT: ancient who is [the] devil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page