3803. παγίς (pagis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3803. παγίς (pagis) — 5 Occurrences

Luke 21:35 N-NFS
GRK: ὡς παγίς ἐπεισελεύσεται γὰρ
KJV: For as a snare shall it come on
INT: as a snare will it come indeed

Romans 11:9 N-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς
NAS: BECOME A SNARE AND A TRAP,
INT: of them for a snare and for

1 Timothy 3:7 N-AFS
GRK: ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου
NAS: into reproach and the snare of the devil.
KJV: reproach and the snare of the devil.
INT: he might fall and [the] snare of the devil

1 Timothy 6:9 N-AFS
GRK: πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας
NAS: into temptation and a snare and many
KJV: and a snare, and
INT: temptation and a snare and desires

2 Timothy 2:26 N-GFS
GRK: τοῦ διαβόλου παγίδος ἐζωγρημένοι ὑπ'
NAS: and they may come to their senses [and escape] from the snare of the devil,
KJV: out of the snare of the devil,
INT: of the devil snare having been taken by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page