παθημάτων
Englishman's Concordance
παθημάτων (pathēmatōn) — 7 Occurrences

2 Corinthians 1:6 N-GNP
GRK: τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ
NAS: of the same sufferings which
KJV: of the same sufferings which
INT: of the same sufferings which also

2 Corinthians 1:7 N-GNP
GRK: ἐστε τῶν παθημάτων οὕτως καὶ
NAS: that as you are sharers of our sufferings, so
KJV: partakers of the sufferings, so
INT: you are of the sufferings so also

Philippians 3:10 N-GNP
GRK: κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ συμμορφιζόμενος
NAS: and the fellowship of His sufferings, being conformed
KJV: of his sufferings, being made conformable
INT: fellowship of the sufferings of him being conformed

Hebrews 2:10 N-GNP
GRK: αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι
NAS: of their salvation through sufferings.
KJV: perfect through sufferings.
INT: of them through sufferings to make perfect

Hebrews 10:32 N-GNP
GRK: ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων
NAS: a great conflict of sufferings,
KJV: a great fight of afflictions;
INT: conflict you endured of sufferings

1 Peter 5:1 N-GNP
GRK: τοῦ Χριστοῦ παθημάτων ὁ καὶ
NAS: and witness of the sufferings of Christ,
KJV: a witness of the sufferings of Christ,
INT: of Christ sufferings who also

1 Peter 5:9 N-GNP
GRK: αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν
NAS: experiences of suffering are being accomplished
KJV: that the same afflictions are accomplished
INT: same sufferings which [is] in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page