3875. παράκλητος (paraklétos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3875. παράκλητος (paraklétos) — 5 Occurrences

John 14:16 N-AMS
GRK: καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν
NAS: you another Helper, that He may be with you forever;
KJV: another Comforter, that
INT: and another Helper he will give you

John 14:26 N-NMS
GRK: ὁ δὲ παράκλητος τὸ πνεῦμα
NAS: But the Helper, the Holy Spirit,
KJV: But the Comforter, [which is] the Holy
INT: but [the] Helper the Spirit

John 15:26 N-NMS
GRK: ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ
NAS: When the Helper comes, whom
KJV: But when the Comforter is come, whom
INT: is come the Helper whom I

John 16:7 N-NMS
GRK: ἀπέλθω ὁ παράκλητος οὐ οὐκ
NAS: I do not go away, the Helper will not come
KJV: not away, the Comforter will not
INT: I go away the Helper no not at all

1 John 2:1 N-AMS
GRK: τις ἁμάρτῃ παράκλητον ἔχομεν πρὸς
NAS: we have an Advocate with the Father,
KJV: we have an advocate with
INT: anyone should sin an advocate we have with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page