3874. παράκλησις (paraklésis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3874. παράκλησις (paraklésis) — 29 Occurrences

Luke 2:25 N-AFS
GRK: εὐλαβής προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ
NAS: looking for the consolation of Israel;
KJV: waiting for the consolation of Israel:
INT: devout waiting for [the] consolation of Israel

Luke 6:24 N-AFS
GRK: ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν
NAS: for you are receiving your comfort in full.
KJV: ye have received your consolation.
INT: you are receiving the comfort of you

Acts 4:36 N-GFS
GRK: μεθερμηνευόμενον Υἱὸς Παρακλήσεως Λευίτης Κύπριος
NAS: means Son of Encouragement),
KJV: The son of consolation,) a Levite,
INT: translated Son of encouragement a Levite a Cypriot

Acts 9:31 N-DFS
GRK: καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου
NAS: of the Lord and in the comfort of the Holy
KJV: and in the comfort of the Holy
INT: and in the comfort of the Holy

Acts 13:15 N-GFS
GRK: ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν
NAS: word of exhortation for the people,
KJV: any word of exhortation for
INT: you a word of exhortaion to the

Acts 15:31 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ παρακλήσει
NAS: because of its encouragement.
KJV: they rejoiced for the consolation.
INT: at the encouragement

Romans 12:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρακλήσει ὁ μεταδιδοὺς
NAS: he who exhorts, in his exhortation; he who gives,
KJV: on exhortation: he that giveth,
INT: in the exhortation he that imparts

Romans 15:4 N-GFS
GRK: διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν
NAS: perseverance and the encouragement of the Scriptures
KJV: and comfort of the scriptures
INT: through the encouragement of the Scriptures

Romans 15:5 N-GFS
GRK: καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν
NAS: perseverance and encouragement grant
KJV: of patience and consolation grant you
INT: and encouragement give you

1 Corinthians 14:3 N-AFS
GRK: οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν
NAS: for edification and exhortation and consolation.
KJV: and exhortation, and
INT: building up and encouragement and consolation

2 Corinthians 1:3 N-GFS
GRK: θεὸς πάσης παρακλήσεως
NAS: and God of all comfort,
KJV: the God of all comfort;
INT: God of all comfort

2 Corinthians 1:4 N-GFS
GRK: διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα
NAS: affliction with the comfort with which
KJV: trouble, by the comfort wherewith we
INT: through the comfort with which we are comforted

2 Corinthians 1:5 N-NFS
GRK: καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν
NAS: also our comfort is abundant
KJV: so our consolation also aboundeth
INT: also the comfort of us

2 Corinthians 1:6 N-GFS
GRK: τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας
NAS: we are afflicted, it is for your comfort and salvation;
KJV: your consolation and
INT: your comfort and salvation

2 Corinthians 1:6 N-GFS
GRK: τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης
NAS: we are comforted, it is for your comfort, which is effective
KJV: your consolation and
INT: your comfort being done

2 Corinthians 1:7 N-GFS
GRK: καὶ τῆς παρακλήσεως
NAS: also you are [sharers] of our comfort.
KJV: [shall ye be] also of the consolation.
INT: also of the comfort

2 Corinthians 7:4 N-DFS
GRK: πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει ὑπερπερισσεύομαι τῇ
NAS: I am filled with comfort; I am overflowing
KJV: I am filled with comfort, I am exceeding
INT: I have been filled with encouragement I overabound

2 Corinthians 7:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρακλήσει ᾗ παρεκλήθη
NAS: but also by the comfort with which
KJV: by the consolation wherewith
INT: by the encouragement with which he was encouraged

2 Corinthians 7:13 N-DFS
GRK: δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως
NAS: And besides our comfort, we rejoiced
KJV: in your comfort: yea, and exceedingly
INT: moreover the comfort of us the more abundantly

2 Corinthians 8:4 N-GFS
GRK: μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν
NAS: us with much urging for the favor
KJV: much intreaty that we
INT: with much entreaty imploring of us

2 Corinthians 8:17 N-AFS
GRK: τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο σπουδαιότερος
NAS: accepted our appeal, but being
KJV: he accepted the exhortation; but
INT: the indeed exhortation he received more earnest

Philippians 2:1 N-NFS
GRK: τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ
NAS: there is any encouragement in Christ,
KJV: any consolation in
INT: any Therefore encouragement in Christ

1 Thessalonians 2:3 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ
NAS: For our exhortation does not [come] from error
KJV: For our exhortation [was] not of
INT: For [the] exhortation of us [was] not

2 Thessalonians 2:16 N-AFS
GRK: καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ
NAS: us eternal comfort and good
KJV: [us] everlasting consolation and
INT: and having given [us] comfort eternal and

1 Timothy 4:13 N-DFS
GRK: ἀναγνώσει τῇ παρακλήσει τῇ διδασκαλίᾳ
NAS: to the [public] reading [of Scripture], to exhortation and teaching.
KJV: to reading, to exhortation, to doctrine.
INT: to reading to exhortation to teaching

Philemon 1:7 N-AFS
GRK: ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ
NAS: joy and comfort in your love,
KJV: joy and consolation in thyINT: we have and encouragement by occasion of the

Hebrews 6:18 N-AFS
GRK: θεόν ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ
NAS: strong encouragement to take hold
KJV: a strong consolation, who
INT: [for] God strong encouragement we might have

Hebrews 12:5 N-GFS
GRK: ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως ἥτις ὑμῖν
NAS: and you have forgotten the exhortation which
KJV: ye have forgotten the exhortation which
INT: you have forgotten the exhortation which to you

Hebrews 13:22 N-GFS
GRK: λόγου τῆς παρακλήσεως καὶ γὰρ
NAS: word of exhortation, for I have written
KJV: the word of exhortation: for
INT: word of exhortation also indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page