4011. Πέργη (Pergé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4011. Πέργη (Pergé) — 3 Occurrences

Acts 13:13 N-AFS
GRK: ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας
NAS: and came to Perga in Pamphylia;
KJV: they came to Perga in Pamphylia: and
INT: came to Perga of Pamphylia

Acts 13:14 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς
NAS: But going on from Perga, they arrived
KJV: departed from Perga, they came to
INT: from Perga came to

Acts 14:25 N-DFS
GRK: λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον
NAS: the word in Perga, they went down
KJV: the word in Perga, they went down into
INT: having spoken in Perga the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page