πέραν
Englishman's Concordance
πέραν (peran) — 23 Occurrences

Matthew 4:15 Adv
GRK: ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: OF THE SEA, BEYOND THE JORDAN,
KJV: of the sea, beyond Jordan,
INT: way of [the] sea beyond the Jordan

Matthew 4:25 Adv
GRK: Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: and Judea and [from] beyond the Jordan.
KJV: and [from] beyond Jordan.
INT: Judea and beyond the Jordan

Matthew 8:18 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν
NAS: to depart to the other side [of the sea].
KJV: to depart unto the other side.
INT: to the other side

Matthew 8:28 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν
NAS: When He came to the other side into the country
KJV: to the other side into
INT: to the other side to the

Matthew 14:22 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν ἕως οὗ
NAS: and go ahead of Him to the other side, while
KJV: him unto the other side, while he sent
INT: to the other side until that

Matthew 16:5 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους
NAS: came to the other side [of the sea], but they had forgotten
KJV: to the other side, they had forgotten
INT: to the other side they forgot bread

Matthew 19:1 Adv
GRK: τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: of Judea beyond the Jordan;
KJV: the coasts of Judaea beyond Jordan;
INT: of Judea beyond the Jordan

Mark 3:8 Adv
GRK: Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: and from Idumea, and beyond the Jordan,
KJV: Idumaea, and [from] beyond Jordan; and
INT: Idumea and beyond the Jordan

Mark 4:35 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν
NAS: to them, Let us go over to the other side.
KJV: Let us pass over unto the other side.
INT: to the other side

Mark 5:1 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης
NAS: They came to the other side of the sea,
KJV: unto the other side of the sea,
INT: to the other side of the sea

Mark 5:21 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν συνήχθη ὄχλος
NAS: in the boat to the other side, a large
KJV: ship unto the other side, much people
INT: to the other side was gathered a crowd

Mark 6:45 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαιδάν
NAS: and go ahead of [Him] to the other side to Bethsaida,
KJV: to go to the other side before unto
INT: to the other side to Bethsaida

Mark 8:13 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν
NAS: and went away to the other side.
KJV: departed to the other side.
INT: into the other side

Mark 10:1 Adv
GRK: Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: of Judea and beyond the Jordan;
KJV: by the farther side of Jordan:
INT: of Judea and beyond the Jordan

Luke 8:22 Adv
GRK: εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης
NAS: to them, Let us go over to the other side of the lake.
KJV: unto the other side of the lake.
INT: to the other side of the lake

John 1:28 Adv
GRK: Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: in Bethany beyond the Jordan,
KJV: in Bethabara beyond Jordan, where
INT: Bethany took place across the Jordan

John 3:26 Adv
GRK: μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: He who was with you beyond the Jordan,
KJV: with thee beyond Jordan, to whom
INT: with you beyond the Jordan

John 6:1 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης
NAS: went away to the other side of the Sea
KJV: Jesus went over the sea of Galilee,
INT: Jesus over the sea

John 6:17 Adv
GRK: πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης
NAS: into a boat, they [started to] cross the sea
KJV: a ship, and went over the sea toward
INT: boat they were going over the sea

John 6:22 Adv
GRK: ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης
NAS: that stood on the other side of the sea
KJV: stood on the other side of the sea
INT: which stood on the other side of the sea

John 6:25 Adv
GRK: εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης
NAS: they found Him on the other side of the sea,
KJV: him on the other side of the sea,
INT: having found him the other side of the sea

John 10:40 Adv
GRK: ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: again beyond the Jordan
KJV: went away again beyond Jordan into
INT: departed again beyond the Jordan

John 18:1 Adv
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ Χειμάρρου
NAS: with His disciples over the ravine
KJV: his disciples over the brook Cedron,
INT: disciples of him beyond the winter stream

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page