4163. ποιητής (poiétés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4163. ποιητής (poiétés) — 6 Occurrences

Acts 17:28 N-GMP
GRK: καθ' ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν Τοῦ
NAS: some of your own poets have said,
KJV: of your own poets have said, For
INT: among you poets have said of the

Romans 2:13 N-NMP
GRK: ἀλλ' οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται
NAS: God, but the doers of the Law
KJV: but the doers of the law
INT: but the doers of the law will be justified

James 1:22 N-NMP
GRK: Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ
NAS: But prove yourselves doers of the word,
KJV: But be ye doers of the word, and
INT: be you moreover doers of [the] word and

James 1:23 N-NMS
GRK: καὶ οὐ ποιητής οὗτος ἔοικεν
NAS: of the word and not a doer, he is like
KJV: and not a doer, he is like
INT: and not a doer this one is like

James 1:25 N-NMS
GRK: γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου οὗτος
NAS: but an effectual doer, this man
KJV: but a doer of the work,
INT: having been but a doer of [the] work this one

James 4:11 N-NMS
GRK: οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ
NAS: the law, you are not a doer of the law
KJV: thou art not a doer of the law, but
INT: not you are a doer of [the] law but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page