4601. σιγάω (sigaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4601. σιγάω (sigaó) — 10 Occurrences

Luke 9:36 V-AIA-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ
NAS: alone. And they kept silent, and reported
KJV: And they kept [it] close, and told
INT: and they were silent and to no one

Luke 18:39 V-ASA-3S
GRK: αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ αὐτὸς δὲ
NAS: were sternly telling him to be quiet; but he kept crying
INT: him that he should be silent he however

Luke 20:26 V-AIA-3P
GRK: ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν
NAS: at His answer, they became silent.
KJV: his answer, and held their peace.
INT: answer of him they were silent

Acts 12:17 V-PNA
GRK: τῇ χειρὶ σιγᾷν διηγήσατο αὐτοῖς
NAS: to them with his hand to be silent, he described
KJV: with the hand to hold their peace, declared
INT: with the hand to be silent he related to them

Acts 15:12 V-AIA-3S
GRK: Ἐσίγησεν δὲ πᾶν
NAS: the people kept silent, and they were listening
KJV: the multitude kept silence, and
INT: Kept silent moreover all

Acts 15:13 V-ANA
GRK: δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη
NAS: After they had stopped speaking, James
KJV: their peace, James
INT: moreover the were silent they answered

Romans 16:25 V-RPM/P-GNS
GRK: χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου
NAS: of the mystery which has been kept secret for long ages
KJV: of the mystery, which was kept secret since the world began,
INT: in times of the ages having been kept secret

1 Corinthians 14:28 V-PMA-3S
GRK: ᾖ διερμηνευτής σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ
NAS: interpreter, he must keep silent in the church;
KJV: interpreter, let him keep silence in
INT: there be an interpreter let him be silent in [the] church

1 Corinthians 14:30 V-PMA-3S
GRK: ὁ πρῶτος σιγάτω
NAS: the first one must keep silent.
KJV: let the first hold his peace.
INT: the first let be silent

1 Corinthians 14:34 V-PMA-3P
GRK: ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν οὐ γὰρ
NAS: The women are to keep silent in the churches;
KJV: women keep silence in
INT: the churches let them be silent not indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page