4603. σιδήρεος (sidéros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4603. σιδήρεος (sidéros) — 5 Occurrences

Acts 12:10 Adj-AFS
GRK: πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν
NAS: they came to the iron gate
KJV: unto the iron gate
INT: gate iron that leads

Revelation 2:27 Adj-DFS
GRK: ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ
NAS: THEM WITH A ROD OF IRON, AS THE VESSELS
KJV: with a rod of iron; as the vessels
INT: with a rod iron as the

Revelation 9:9 Adj-AMP
GRK: ὡς θώρακας σιδηροῦς καὶ ἡ
NAS: breastplates of iron; and the sound
KJV: breastplates of iron; and
INT: as breastplates iron and the

Revelation 12:5 Adj-DFS
GRK: ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ ἡρπάσθη
NAS: with a rod of iron; and her child
KJV: with a rod of iron: and her
INT: with a rod iron and was caught away

Revelation 19:15 Adj-DFS
GRK: ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ αὐτὸς
NAS: them with a rod of iron; and He treads
KJV: with a rod of iron: and he
INT: with a rod iron and he

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page