4632. σκεῦος (skeuos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4632. σκεῦος (skeuos) — 23 Occurrences

Matthew 12:29 N-ANP
GRK: καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι
NAS: and carry off his property, unless
KJV: spoil his goods, except he first
INT: and the goods of him to plunder

Mark 3:27 N-ANP
GRK: εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι
NAS: and plunder his property unless
KJV: and spoil his goods, except he will
INT: having entered the goods of him to plunder

Mark 11:16 N-ANS
GRK: τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ
NAS: to carry merchandise through
KJV: should carry [any] vessel through
INT: anyone should carry a vessel through the

Luke 8:16 N-DNS
GRK: καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω
NAS: covers it over with a container, or
KJV: covereth it with a vessel, or putteth
INT: covers it with a vessel or under

Luke 17:31 N-NNP
GRK: καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν
NAS: and whose goods are in the house
KJV: and his stuff in the house,
INT: and the goods of him in

John 19:29 N-NNS
GRK: σκεῦος ἔκειτο ὄξους
NAS: A jar full of sour
KJV: there was set a vessel full
INT: A vessel was set of vinegar

Acts 9:15 N-NNS
GRK: Πορεύου ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν
NAS: for he is a chosen instrument of Mine,
KJV: is a chosen vessel unto me, to bear
INT: Go for a vessel of choice is

Acts 10:11 N-ANS
GRK: καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς
NAS: opened up, and an object like
KJV: and a certain vessel descending unto
INT: and descending a vessel certain as

Acts 10:16 N-NNS
GRK: ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν
NAS: and immediately the object was taken
KJV: and the vessel was received up
INT: was taken up the vessel into

Acts 11:5 N-NNS
GRK: ὅραμα καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς
NAS: a vision, an object coming down
KJV: A certain vessel descend,
INT: a vision descending a vessel certain like

Acts 27:17 N-ANS
GRK: χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο
NAS: they let down the sea anchor and in this way
KJV: strake sail, and so
INT: having lowered the gear thus they were driven along

Romans 9:21 N-ANS
GRK: εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ δὲ
NAS: one vessel for honorable use
KJV: to make one vessel unto honour,
INT: unto honor vessel one moreover

Romans 9:22 N-ANP
GRK: πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα
NAS: patience vessels of wrath
KJV: longsuffering the vessels of wrath
INT: much patience vessels of wrath fitted

Romans 9:23 N-ANP
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους ἃ
NAS: of His glory upon vessels of mercy,
KJV: glory on the vessels of mercy, which
INT: of him upon vessels of mercy which

2 Corinthians 4:7 N-DNP
GRK: ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν ἵνα ἡ
NAS: in earthen vessels, so
KJV: earthen vessels, that
INT: in earthen vessels that the

1 Thessalonians 4:4 N-ANS
GRK: τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν
NAS: his own vessel in sanctification
KJV: his vessel in
INT: the of himself vessel to possess in

2 Timothy 2:20 N-NNP
GRK: ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ
NAS: and silver vessels, but also
KJV: not only vessels of gold and
INT: there are only vessels golden and

2 Timothy 2:21 N-NNS
GRK: τούτων ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν
NAS: from these [things], he will be a vessel for honor,
KJV: he shall be a vessel unto
INT: these he will be a vessel to honor

Hebrews 9:21 N-ANP
GRK: πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας
NAS: and all the vessels of the ministry
KJV: and all the vessels of the ministry.
INT: all the vessels of the ministry

1 Peter 3:7 N-DNS
GRK: ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ
NAS: with [your wives] in an understanding way, as with someone weaker,
KJV: as unto the weaker vessel, and as
INT: as with a weaker vessel with the female

Revelation 2:27 N-NNP
GRK: ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ
NAS: OF IRON, AS THE VESSELS OF THE POTTER
KJV: as the vessels of a potter
INT: as the vessels [of] the potter

Revelation 18:12 N-ANS
GRK: καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ
NAS: and every article of ivory
KJV: and all manner vessels of ivory, and
INT: and every article of ivory and

Revelation 18:12 N-ANS
GRK: καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου
NAS: and every article [made] from very costly
KJV: all manner vessels of
INT: and every article of wood

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page