4633. σκηνή (skéné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4633. σκηνή (skéné) — 20 Occurrences

Matthew 17:4 N-AFP
GRK: ὧδε τρεῖς σκηνάς σοὶ μίαν
NAS: three tabernacles here,
KJV: here three tabernacles; one for thee,
INT: here three tabernacles for you one

Mark 9:5 N-AFP
GRK: ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς σοὶ μίαν
NAS: three tabernacles, one
KJV: three tabernacles; one
INT: let us make three tabernacles for you one

Luke 9:33 N-AFP
GRK: καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς μίαν
NAS: three tabernacles: one
KJV: three tabernacles; one for
INT: and let us make tabernacles three one

Luke 16:9 N-AFP
GRK: τὰς αἰωνίους σκηνάς
NAS: you into the eternal dwellings.
KJV: into everlasting habitations.
INT: the eternal dwellings

Acts 7:43 N-AFS
GRK: ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολόχ
NAS: TOOK ALONG THE TABERNACLE OF MOLOCH
KJV: ye took up the tabernacle of Moloch,
INT: you took up the tabernacle of Moloch

Acts 7:44 N-NFS
GRK: σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου
NAS: had the tabernacle of testimony
KJV: had the tabernacle of witness
INT: The tabernacle of the testimony

Acts 15:16 N-AFS
GRK: ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν
NAS: AND I WILL REBUILD THE TABERNACLE OF DAVID
KJV: will build again the tabernacle of David,
INT: will build again the tabernacle of David which

Hebrews 8:2 N-GFS
GRK: καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς
NAS: and in the true tabernacle, which
KJV: of the true tabernacle, which
INT: and of the tabernacle true

Hebrews 8:5 N-AFS
GRK: ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν Ὅρα γάρ
NAS: to erect the tabernacle; for, SEE,
KJV: to make the tabernacle: for,
INT: to complete the tabernacle see indeed

Hebrews 9:2 N-NFS
GRK: σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη
NAS: For there was a tabernacle prepared,
KJV: there was a tabernacle made;
INT: a tabernacle indeed was prepared

Hebrews 9:3 N-NFS
GRK: δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη
NAS: veil there was a tabernacle which is called
KJV: veil, the tabernacle which
INT: second veil a tabernacle which [is] called

Hebrews 9:6 N-AFS
GRK: τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς
NAS: the outer tabernacle performing
KJV: the first tabernacle, accomplishing
INT: the first tabernacle at all times everything

Hebrews 9:8 N-GFS
GRK: τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν
NAS: while the outer tabernacle is still
KJV: while as the first tabernacle was
INT: the first tabernacle having a standing

Hebrews 9:11 N-GFS
GRK: καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου
NAS: and more perfect tabernacle, not made with hands,
KJV: more perfect tabernacle, not
INT: and more perfect tabernacle not made by hand

Hebrews 9:21 N-AFS
GRK: καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ
NAS: both the tabernacle and all
KJV: both the tabernacle, and
INT: And the tabernacle too and

Hebrews 11:9 N-DFP
GRK: ἀλλοτρίαν ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ
NAS: [land], dwelling in tents with Isaac
KJV: dwelling in tabernacles with Isaac
INT: a foreign [country] in tents having dwelt with

Hebrews 13:10 N-DFS
GRK: οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες
NAS: those who serve the tabernacle have no
KJV: to eat which serve the tabernacle.
INT: who the tabernacle serve

Revelation 13:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ τοὺς
NAS: His name and His tabernacle, [that is], those
KJV: his tabernacle, and
INT: and the tabernacle of him those who

Revelation 15:5 N-GFS
GRK: ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
NAS: and the temple of the tabernacle of testimony
KJV: the temple of the tabernacle of the testimony
INT: temple of the tabernacle of the testimony

Revelation 21:3 N-NFS
GRK: Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ
NAS: Behold, the tabernacle of God
KJV: Behold, the tabernacle of God
INT: Behold the tabernacle of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page