Acts 11:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]Ἐγὼ
Egō
IPPro-N1S
1510 [e]ἤμην
ēmēn
wasV-IIM-1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4172 [e]πόλει
polei
[the] cityN-DFS
2445 [e]Ἰόππῃ
Ioppē
of JoppaN-DFS
4336 [e]προσευχόμενος,
proseuchomenos
praying,V-PPM/P-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]εἶδον
eidon
I sawV-AIA-1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1611 [e]ἐκστάσει
ekstasei
a tranceN-DFS
3705 [e]ὅραμα,
horama
a vision,N-ANS
2597 [e]καταβαῖνον
katabainon
descendingV-PPA-ANS
4632 [e]σκεῦός
skeuos
a vesselN-ANS
5100 [e]τι
ti
certainIPro-ANS
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
3607 [e]ὀθόνην
othonēn
a sheetN-AFS
3173 [e]μεγάλην
megalēn
great,Adj-AFS
5064 [e]τέσσαρσιν
tessarsin
by fourAdj-DFP
746 [e]ἀρχαῖς
archais
cornersN-DFP
2524 [e]καθιεμένην
kathiemenēn
being let downV-PPM/P-AFS
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ,
ouranou
heaven,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
it came downV-AIA-3S
891 [e]ἄχρι
achri
as far asPrep
1473 [e]ἐμοῦ·
emou
me.PPro-G1S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 11:5 Greek NT: Nestle 1904
Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἴδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι, ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι, ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ·

Acts 11:5 Hebrew Bible
מתפלל הייתי בעיר יפו וארדם וארא מראה והנה כלי כדמות מטפחת בד גדולה יורד מן השמים ותורד בארבע כנפותיה ותבא עדי׃

Acts 11:5 Aramaic NT: Peshitta
ܕܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܝܬ ܒܝܘܦܐ ܚܙܝܬ ܒܚܙܘܐ ܕܢܚܬ ܗܘܐ ܡܐܢܐ ܚܕ ܐܝܢܐ ܕܕܡܐ ܗܘܐ ܠܟܬܢܐ ܘܐܤܝܪ ܗܘܐ ܒܐܪܒܥ ܩܪܢܬܗ ܘܫܐܒ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܘܬܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I was in the city of Joppa praying; and in a trance I saw a vision, an object coming down like a great sheet lowered by four corners from the sky; and it came right down to me,

King James Bible
I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:

Holman Christian Standard Bible
I was in the town of Joppa praying, and I saw, in a visionary state, an object that resembled a large sheet coming down, being lowered by its four corners from heaven, and it came to me.
Treasury of Scripture Knowledge

was. See on ch.

Acts 10:9-18 On the morrow, as they went on their journey, and drew near to the …

in a.

Acts 22:17 And it came to pass, that, when I was come again to Jerusalem, even …

2 Corinthians 12:1-3 It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions …

and it.

Jeremiah 1:11-14 Moreover the word of the LORD came to me, saying, Jeremiah, what …

Ezekiel 2:9 And when I looked, behold, an hand was sent to me; and, see, a roll …

Amos 7:4-7 Thus has the Lord GOD showed to me: and, behold, the Lord GOD called …

Amos 8:2 And he said, Amos, what see you? And I said, A basket of summer fruit. …

Links
Acts 11:5Acts 11:5 NIVActs 11:5 NLTActs 11:5 ESVActs 11:5 NASBActs 11:5 KJVActs 11:5 Bible AppsActs 11:5 Biblia ParalelaActs 11:5 Chinese BibleActs 11:5 French BibleActs 11:5 German BibleBible Hub
Acts 11:4
Top of Page
Top of Page