4678. σοφία (sophia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4678. σοφία (sophia) — 51 Occurrences

Matthew 11:19 N-NFS
GRK: ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν
NAS: Yet wisdom is vindicated
KJV: sinners. But wisdom is justified of
INT: was justified the wisdom by the

Matthew 12:42 N-AFS
GRK: ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος καὶ
NAS: to hear the wisdom of Solomon;
KJV: to hear the wisdom of Solomon;
INT: to hear the wisdom of Solomon and

Matthew 13:54 N-NFS
GRK: τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ
NAS: [did] this man [get] this wisdom and [these] miraculous powers?
KJV: this wisdom, and
INT: to this [man] the wisdom this and

Mark 6:2 N-NFS
GRK: τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα
NAS: and what is [this] wisdom given
KJV: what wisdom [is] this which is given
INT: what the wisdom that has been given

Luke 2:40 N-DFS
GRK: ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ καὶ χάρις
NAS: increasing in wisdom; and the grace
KJV: filled with wisdom: and
INT: became strong being filled with wisdom and [the] grace

Luke 2:52 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ
NAS: kept increasing in wisdom and stature,
KJV: Jesus increased in wisdom and stature,
INT: in wisdom and stature

Luke 7:35 N-NFS
GRK: ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων
NAS: Yet wisdom is vindicated by all
KJV: But wisdom is justified of
INT: was justified wisdom by all

Luke 11:31 N-AFS
GRK: ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος καὶ
NAS: to hear the wisdom of Solomon;
KJV: to hear the wisdom of Solomon;
INT: to hear the wisdom of Solomon and

Luke 11:49 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ
NAS: reason also the wisdom of God said,
KJV: said the wisdom of God,
INT: also the wisdom of God

Luke 21:15 N-AFS
GRK: στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ
NAS: you utterance and wisdom which
KJV: a mouth and wisdom, which all
INT: a mouth and wisdom which none

Acts 6:3 N-GFS
GRK: πνεύματος καὶ σοφίας οὓς καταστήσομεν
NAS: of the Spirit and of wisdom, whom
KJV: Ghost and wisdom, whom we may appoint
INT: of [the] Spirit and wisdom whom we will appoint

Acts 6:10 N-DFS
GRK: ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ
NAS: to cope with the wisdom and the Spirit
KJV: to resist the wisdom and
INT: to resist the wisdom and the

Acts 7:10 N-AFS
GRK: χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ
NAS: him favor and wisdom in the sight
KJV: and wisdom in the sight
INT: favor and wisdom before Pharoah

Acts 7:22 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων ἦν
NAS: in all the learning of the Egyptians,
KJV: in all the wisdom of the Egyptians,
INT: in all [the] wisdom of [the] Egyptians he was

Romans 11:33 N-GFS
GRK: πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως
NAS: both of the wisdom and knowledge
KJV: both of the wisdom and
INT: of riches both of wisdom and knowledge

1 Corinthians 1:17 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου ἵνα
NAS: but to preach the gospel, not in cleverness of speech,
KJV: not with wisdom of words, lest
INT: not in wisdom of word that

1 Corinthians 1:19 N-AFS
GRK: Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν
NAS: I WILL DESTROY THE WISDOM OF THE WISE,
KJV: I will destroy the wisdom of the wise,
INT: I will destroy the wisdom of the wise

1 Corinthians 1:20 N-AFS
GRK: θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου
NAS: made foolish the wisdom of the world?
KJV: made foolish the wisdom of this
INT: God the wisdom the world

1 Corinthians 1:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: For since in the wisdom of God
KJV: that in the wisdom of God
INT: in the wisdom of God

1 Corinthians 1:21 N-GFS
GRK: διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν
NAS: through its wisdom did not [come to] know
KJV: the world by wisdom knew not
INT: by the wisdom God

1 Corinthians 1:22 N-AFS
GRK: καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν
NAS: and Greeks search for wisdom;
KJV: the Greeks seek after wisdom:
INT: and Greeks wisdom seek

1 Corinthians 1:24 N-AFS
GRK: καὶ θεοῦ σοφίαν
NAS: of God and the wisdom of God.
KJV: of God, and the wisdom of God.
INT: and God's wisdom

1 Corinthians 1:30 N-NFS
GRK: ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ
NAS: became to us wisdom from God,
KJV: unto us wisdom, and righteousness,
INT: who was made wisdom to us from

1 Corinthians 2:1 N-GFS
GRK: λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν
NAS: or of wisdom, proclaiming
KJV: or of wisdom, declaring
INT: of word or wisdom proclaiming to you

1 Corinthians 2:4 N-GFS
GRK: ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις ἀλλ'
NAS: words of wisdom, but in demonstration
KJV: words of man's wisdom, but in
INT: in persuasive of wisdom words but

1 Corinthians 2:5 N-DFS
GRK: ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ'
NAS: would not rest on the wisdom of men,
KJV: stand in the wisdom of men, but
INT: might be in wisdom of men but

1 Corinthians 2:6 N-AFS
GRK: Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν
NAS: Yet we do speak wisdom among those
KJV: we speak wisdom among
INT: wisdom moreover we speak

1 Corinthians 2:6 N-AFS
GRK: τοῖς τελείοις σοφίαν δὲ οὐ
NAS: who are mature; a wisdom, however,
KJV: yet not the wisdom of this world,
INT: the mature wisdom moreover not

1 Corinthians 2:7 N-AFS
GRK: λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ
NAS: God's wisdom in a mystery,
KJV: But we speak the wisdom of God in
INT: we speak of God wisdom in a mystery

1 Corinthians 2:13 N-GFS
GRK: διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλ'
NAS: by human wisdom, but in those taught
KJV: which man's wisdom teacheth,
INT: taught of human wisdom words but

1 Corinthians 3:19 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου
NAS: For the wisdom of this world
KJV: For the wisdom of this world
INT: the indeed wisdom the world

1 Corinthians 12:8 N-GFS
GRK: δίδοται λόγος σοφίας ἄλλῳ δὲ
NAS: the word of wisdom through
KJV: the word of wisdom;
INT: is given a word of wisdom to another moreover

2 Corinthians 1:12 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ'
NAS: not in fleshly wisdom but in the grace
KJV: with fleshly wisdom, but by
INT: not in wisdom fleshly but

Ephesians 1:8 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει
NAS: on us. In all wisdom and insight
KJV: in all wisdom and prudence;
INT: in all wisdom and understanding

Ephesians 1:17 N-GFS
GRK: ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως
NAS: to you a spirit of wisdom and of revelation
KJV: the spirit of wisdom and
INT: to you [the] spirit of wisdom and revelation

Ephesians 3:10 N-NFS
GRK: ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ
NAS: that the manifold wisdom of God
KJV: the church the manifold wisdom of God,
INT: the manifold wisdom of God

Colossians 1:9 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει
NAS: spiritual wisdom and understanding,
KJV: in all wisdom and spiritual
INT: in all wisdom and understanding

Colossians 1:28 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ ἵνα παραστήσωμεν
NAS: with all wisdom, so
KJV: in all wisdom; that we may present
INT: in all wisdom that we might present

Colossians 2:3 N-GFS
GRK: θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως
NAS: the treasures of wisdom and knowledge.
KJV: the treasures of wisdom and
INT: treasures of wisdom and of knowledge

Colossians 2:23 N-GFS
GRK: μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ
NAS: the appearance of wisdom in self-made religion
KJV: a shew of wisdom in
INT: indeed having of wisdom in voluntary worship

Colossians 3:16 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ
NAS: you, with all wisdom teaching
KJV: in all wisdom; teaching and
INT: in all wisdom teaching and

Colossians 4:5 N-DFS
GRK: Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς
NAS: Conduct yourselves with wisdom toward
KJV: in wisdom toward
INT: In wisdom walk toward

James 1:5 N-GFS
GRK: ὑμῶν λείπεται σοφίας αἰτείτω παρὰ
NAS: of you lacks wisdom, let him ask
KJV: of you lack wisdom, let him ask of
INT: of you lacks wisdom let him ask from

James 3:13 N-GFS
GRK: ἐν πραΰτητι σοφίας
NAS: his deeds in the gentleness of wisdom.
KJV: with meekness of wisdom.
INT: in humility of wisdom

James 3:15 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη
NAS: This wisdom is not that which comes down
KJV: This wisdom descendeth not
INT: this the wisdom from above coming down

James 3:17 N-NFS
GRK: δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν
NAS: But the wisdom from above is first
KJV: But the wisdom that is from above is
INT: but [the] from above wisdom first indeed

2 Peter 3:15 N-AFS
GRK: δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν
NAS: according to the wisdom given
KJV: according to the wisdom given
INT: having been given to him wisdom wrote to you

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν
NAS: and riches and wisdom and might
KJV: riches, and wisdom, and strength,
INT: riches and wisdom and strength

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ
NAS: and glory and wisdom and thanksgiving
KJV: glory, and wisdom, and thanksgiving,
INT: and wisdom and

Revelation 13:18 N-NFS
GRK: Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν ὁ
NAS: Here is wisdom. Let him who has
KJV: is wisdom. Let him that hath
INT: Here the wisdom is He who

Revelation 17:9 N-AFS
GRK: ὁ ἔχων σοφίαν αἱ ἑπτὰ
NAS: which has wisdom. The seven
KJV: which hath wisdom. The seven heads
INT: which has wisdom The seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page