4697. σπλαγχνίζομαι (splagchnizomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4697. σπλαγχνίζομαι (splagchnizomai) — 12 Occurrences

Matthew 9:36 V-AIP-3S
GRK: τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν
NAS: the people, He felt compassion for them, because
KJV: the multitudes, he was moved with compassion on
INT: the crowds he was moved with compassion for them

Matthew 14:14 V-AIP-3S
GRK: ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς
NAS: crowd, and felt compassion for them and healed
KJV: and was moved with compassion toward
INT: a crowd and was moved with compassion toward them

Matthew 15:32 V-PIM/P-1S
GRK: αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν
NAS: to Him, and said, I feel compassion for the people,
KJV: [unto him], and said, I have compassion on
INT: of him said I am moved with compassion toward the

Matthew 18:27 V-APP-NMS
GRK: σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ
NAS: of that slave felt compassion and released
KJV: servant was moved with compassion, and loosed
INT: having been moved with compassion moreover the

Matthew 20:34 V-APP-NMS
GRK: σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ
NAS: Moved with compassion, Jesus touched
KJV: Jesus had compassion [on them], and touched
INT: having moved with compassion moreover

Mark 1:41 V-APP-NMS
GRK: καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν
NAS: Moved with compassion, Jesus stretched
KJV: Jesus, moved with compassion, put forth
INT: also having been moved with compassion having stretched out the

Mark 6:34 V-AIP-3S
GRK: ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοὺς
NAS: crowd, and He felt compassion for them because
KJV: and was moved with compassion toward
INT: crowd and was moved with compassion toward them

Mark 8:2 V-PIM/P-1S
GRK: Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν
NAS: I feel compassion for the people
KJV: I have compassion on the multitude,
INT: I am moved with compassion on the

Mark 9:22 V-APP-NMS
GRK: βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς
NAS: do anything, take pity on us and help
KJV: do any thing, have compassion on
INT: help us having compassion on us

Luke 7:13 V-AIP-3S
GRK: ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ
NAS: saw her, He felt compassion for her, and said
KJV: saw her, he had compassion on her,
INT: the Lord was moved with compassion on her

Luke 10:33 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη
NAS: upon him; and when he saw him, he felt compassion,
KJV: him, he had compassion [on him],
INT: and having seen was moved with compassion

Luke 15:20 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν
NAS: saw him and felt compassion [for him], and ran
KJV: him, and had compassion, and ran,
INT: of him and was moved with compassion and having run

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page