4766. στρώννυμι, (strónnuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4766. στρώννυμι, (strónnuó) — 6 Occurrences

Matthew 21:8 V-AIA-3P
GRK: πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ
NAS: of the crowd spread their coats
KJV: multitude spread their
INT: most of [the] crowd spread their the

Matthew 21:8 V-IIA-3P
GRK: δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ
NAS: from the trees and spreading them in the road.
KJV: and strawed [them] in
INT: trees and were spreading [them] on the

Mark 11:8 V-AIA-3P
GRK: ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν
NAS: And many spread their coats
KJV: And many spread their garments
INT: cloaks of them spread on the

Mark 14:15 V-RPM/P-ANS
GRK: ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον καὶ
NAS: upper room furnished [and] ready;
KJV: upper room furnished [and] prepared:
INT: an upper room large furnished [and] ready And

Luke 22:12 V-RPM/P-ANS
GRK: ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἐκεῖ ἑτοιμάσατε
NAS: you a large, furnished upper room;
KJV: upper room furnished: there
INT: upper room a large furnished there prepare

Acts 9:34 V-AMA-2S
GRK: ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ καὶ
NAS: you; get up and make your bed. Immediately
KJV: make thy bed. And he arose
INT: rise up and make the bed for yourself And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page