4920. συνίημι (suniémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4920. συνίημι (suniémi) — 26 Occurrences

Matthew 13:13 V-PIA-3P
GRK: ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν
NAS: nor do they understand.
KJV: not, neither do they understand.
INT: they hear nor do they understand

Matthew 13:14 V-AS-2P
GRK: οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες
NAS: ON HEARING, BUT WILL NOT UNDERSTAND; YOU WILL KEEP
KJV: shall not understand; and seeing
INT: no not understand and seeing

Matthew 13:15 V-ASA-3P
GRK: τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν
NAS: WITH THEIR EARS, AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART
KJV: and should understand with [their] heart,
INT: with the heart they should understand and should return

Matthew 13:19 V-PPA-GMS
GRK: καὶ μὴ συνιέντος ἔρχεται ὁ
NAS: of the kingdom and does not understand it, the evil
KJV: and understandeth [it] not,
INT: and not [it] understands comes the

Matthew 13:23 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων καὶ συνιείς ὃς δὴ
NAS: the word and understands it; who
KJV: and understandeth [it]; which
INT: hears and understands who indeed

Matthew 13:51 V-AIA-2P
GRK: Συνήκατε ταῦτα πάντα
NAS: Have you understood all
KJV: unto them, Have ye understood all
INT: Have you understood these things all

Matthew 15:10 V-PMA-2P
GRK: Ἀκούετε καὶ συνίετε
NAS: to them, Hear and understand.
KJV: Hear, and understand:
INT: Hear and understand

Matthew 16:12 V-AIA-3P
GRK: τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ
NAS: Then they understood that He did not say
KJV: Then understood they how that he bade
INT: Then they understood that not

Matthew 17:13 V-AIA-3P
GRK: τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ
NAS: the disciples understood that He had spoken
KJV: the disciples understood that
INT: Then understood the disciples

Mark 4:12 V-PSA-3P
GRK: καὶ μὴ συνίωσιν μή ποτε
NAS: THEY MAY HEAR AND NOT UNDERSTAND, OTHERWISE
KJV: not understand; lest at any time
INT: and not understand lest ever

Mark 6:52 V-AIA-3P
GRK: οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς
NAS: for they had not gained any insight from the [incident of] the loaves,
KJV: For they considered not
INT: not indeed they understood by the

Mark 7:14 V-AM-2P
GRK: πάντες καὶ σύνετε
NAS: to Me, all of you, and understand:
KJV: every one [of you], and understand:
INT: all and understand

Mark 8:17 V-PIA-2P
GRK: νοεῖτε οὐδὲ συνίετε πεπωρωμένην ἔχετε
NAS: or understand? Do you have
KJV: neither understand? have ye
INT: Do you perceive nor understand Hardened have you

Mark 8:21 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὔπω συνίετε
NAS: to them, Do you not yet understand?
KJV: is it that ye do not understand?
INT: to them not yet do you understand

Luke 2:50 V-AIA-3P
GRK: αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα
NAS: But they did not understand the statement
KJV: And they understood not the saying
INT: they not understood the word

Luke 8:10 V-PSA-3P
GRK: ἀκούοντες μὴ συνίωσιν
NAS: AND HEARING THEY MAY NOT UNDERSTAND.
KJV: they might not understand.
INT: hearing not understand

Luke 18:34 V-AIA-3P
GRK: οὐδὲν τούτων συνῆκαν καὶ ἦν
NAS: But the disciples understood none
KJV: they understood none
INT: nothing of these things understood and was

Luke 24:45 V-PNA
GRK: νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς
NAS: their minds to understand the Scriptures,
KJV: understanding, that they might understand the scriptures,
INT: mind to understand the Scriptures

Acts 7:25 V-PNA
GRK: ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: that his brethren understood that God
KJV: brethren would have understood how
INT: he thought moreover would understand the brothers

Acts 7:25 V-AIA-3P
GRK: δὲ οὐ συνῆκαν
NAS: through him, but they did not understand.
KJV: them: but they understood not.
INT: but not they understood

Acts 28:26 V-AS-2P
GRK: οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες
NAS: ON HEARING, BUT WILL NOT UNDERSTAND; AND YOU WILL KEEP
KJV: shall not understand; and seeing
INT: no not understand and seeing

Acts 28:27 V-ASA-3P
GRK: τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν
NAS: WITH THEIR EARS, AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART
KJV: and understand with [their] heart,
INT: with the heart they should understand and should turn

Romans 3:11 V-PPA-NMS
GRK: ἔστιν ὁ συνίων οὐκ ἔστιν
NAS: THERE IS NONE WHO UNDERSTANDS, THERE IS NONE
KJV: none that understandeth, there is
INT: there is [one] who understands none there is [one]

Romans 15:21 V-FI-3P
GRK: οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν
NAS: AND THEY WHO HAVE NOT HEARD SHALL UNDERSTAND.
KJV: not heard shall understand.
INT: not have heard will understand

2 Corinthians 10:12 V-PIA-3P
GRK: ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν
NAS: they are without understanding.
KJV: are not wise.
INT: with themselves not understand

Ephesians 5:17 V-PMA-2P
GRK: ἄφρονες ἀλλὰ συνίετε τί τὸ
NAS: do not be foolish, but understand what
KJV: but understanding what
INT: foolish but understanding what the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page