5007. τάλαντον (talanton)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5007. τάλαντον (talanton) — 14 Occurrences

Matthew 18:24 N-GNP
GRK: ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
NAS: him ten thousand talents was brought
KJV: him ten thousand talents.
INT: a debtor of ten thousand talents

Matthew 25:15 N-ANP
GRK: ἔδωκεν πέντε τάλαντα ᾧ δὲ
NAS: he gave five talents, to another, two,
KJV: he gave five talents, to another
INT: he gave five talents to one moreover

Matthew 25:16 N-ANP
GRK: τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο
NAS: the five talents went
KJV: the five talents went
INT: the five talents having received traded

Matthew 25:20 N-ANP
GRK: τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν
NAS: the five talents came
KJV: five talents came
INT: the five talents having received brought to [him]

Matthew 25:20 N-ANP
GRK: ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων Κύριε
NAS: five more talents, saying, 'Master,
KJV: other five talents, saying, Lord,
INT: other five talents saying Lord

Matthew 25:20 N-ANP
GRK: Κύριε πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας
NAS: five talents to me. See,
KJV: five talents: behold,
INT: Lord five talents to me you did deliver

Matthew 25:20 N-ANP
GRK: ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
NAS: five more talents.'
KJV: them five talents more.
INT: more five talents have I gained

Matthew 25:22 N-ANP
GRK: τὰ δύο τάλαντα εἶπεν Κύριε
NAS: [had received] the two talents came
KJV: two talents came
INT: the two talents said Lord

Matthew 25:22 N-ANP
GRK: Κύριε δύο τάλαντά μοι παρέδωκας
NAS: two talents to me. See,
KJV: two talents: behold,
INT: Lord two talents to me you did deliver

Matthew 25:22 N-ANP
GRK: ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα
NAS: two more talents.'
KJV: two other talents beside them.
INT: more two talents have I gained

Matthew 25:24 N-ANS
GRK: τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν
NAS: the one talent came
KJV: the one talent came
INT: the one talent had received said

Matthew 25:25 N-ANS
GRK: ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν
NAS: and hid your talent in the ground.
KJV: and hid thy talent in the earth:
INT: I hid the talent of you in

Matthew 25:28 N-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε
NAS: take away the talent from him, and give
KJV: Take therefore the talent from him,
INT: him the talent and give [it]

Matthew 25:28 N-ANP
GRK: τὰ δέκα τάλαντα
NAS: the ten talents.'
KJV: [it] unto him which hath ten talents.
INT: the ten talents

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page