5011. ταπεινός (tapeinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5011. ταπεινός (tapeinos) — 8 Occurrences

Matthew 11:29 Adj-NMS
GRK: εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ
NAS: gentle and humble in heart,
KJV: meek and lowly in heart: and
INT: I am and humble [in] the heart

Luke 1:52 Adj-AMP
GRK: καὶ ὕψωσεν ταπεινούς
NAS: And has exalted those who were humble.
KJV: and exalted them of low degree.
INT: and exalted [the] humble

Romans 12:16 Adj-DMP
GRK: ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι μὴ
NAS: but associate with the lowly. Do not be wise
KJV: condescend to men of low estate. Be
INT: but with the lowly going along not

2 Corinthians 7:6 Adj-AMP
GRK: παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς
NAS: who comforts the depressed, comforted
KJV: that comforteth those that are cast down, comforted
INT: encourages those brought low encouraged us

2 Corinthians 10:1 Adj-NMS
GRK: πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν
NAS: I who am meek when face to face
INT: appearance indeed [am] humble among you

James 1:9 Adj-NMS
GRK: ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ
NAS: But the brother of humble circumstances is to glory
KJV: the brother of low degree rejoice
INT: brother of low degree in the

James 4:6 Adj-DMP
GRK: ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν
NAS: BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.
KJV: giveth grace unto the humble.
INT: [the] proud sets himself against to lowly moreover he gives

1 Peter 5:5 Adj-DMP
GRK: ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν
NAS: BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.
KJV: giveth grace to the humble.
INT: [the] proud sets himself against to [the] humble however gives

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page