5059. τέρας (teras)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5059. τέρας (teras) — 16 Occurrences

Matthew 24:24 N-ANP
GRK: μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι
NAS: signs and wonders, so
KJV: signs and wonders; insomuch that, if
INT: great and wonders so as to mislead

Mark 13:22 N-ANP
GRK: σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ
NAS: signs and wonders, in order
KJV: signs and wonders, to seduce,
INT: signs and wonders to

John 4:48 N-ANP
GRK: σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε οὐ
NAS: signs and wonders, you [simply] will not believe.
KJV: signs and wonders, ye will not
INT: signs and wonders you see no

Acts 2:19 N-ANP
GRK: Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ
NAS: AND I WILL GRANT WONDERS IN THE SKY
KJV: And I will shew wonders in heaven
INT: and I will show wonders in

Acts 2:22 N-DNP
GRK: δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ σημείοις
NAS: with miracles and wonders and signs
KJV: by miracles and wonders and signs,
INT: by miracles and wonders and signs

Acts 2:43 N-NNP
GRK: πολλὰ τε τέρατα καὶ σημεῖα
NAS: and many wonders and signs
KJV: and many wonders and signs
INT: many and with wonders and signs

Acts 4:30 N-NNP
GRK: σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ
NAS: and signs and wonders take place
KJV: that signs and wonders may be done by
INT: signs and wonders take place through

Acts 5:12 N-NNP
GRK: σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν
NAS: signs and wonders were taking place
KJV: signs and wonders wrought among
INT: signs and wonders many among

Acts 6:8 N-ANP
GRK: δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα
NAS: great wonders and signs
KJV: did great wonders and miracles
INT: power did wonders and signs

Acts 7:36 N-ANP
GRK: αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα
NAS: them out, performing wonders and signs
KJV: after that he had shewed wonders and
INT: them having done wonders and signs

Acts 14:3 N-ANP
GRK: σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ
NAS: that signs and wonders be done
KJV: signs and wonders to be done by
INT: signs and wonders to be done through

Acts 15:12 N-ANP
GRK: σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς
NAS: what signs and wonders God had done
KJV: miracles and wonders God had wrought
INT: signs and wonders among the

Romans 15:19 N-GNP
GRK: σημείων καὶ τεράτων ἐν δυνάμει
NAS: of signs and wonders, in the power
KJV: signs and wonders, by the power
INT: of signs and wonders in [the] power

2 Corinthians 12:12 N-DNP
GRK: τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν
NAS: by signs and wonders and miracles.
KJV: signs, and wonders, and mighty deeds.
INT: also and wonders and miracles

2 Thessalonians 2:9 N-DNP
GRK: σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους
NAS: and signs and FALSE wonders,
KJV: and lying wonders,
INT: signs and wonders of falsehood

Hebrews 2:4 N-DNP
GRK: τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις
NAS: by signs and wonders and by various
KJV: and wonders, and
INT: both and wonders and various

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page