τελωνῶν
Englishman's Concordance
τελωνῶν (telōnōn) — 7 Occurrences

Matthew 9:11 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: eating with the tax collectors and sinners?
KJV: Master with publicans and sinners?
INT: with the tax collectors and sinners

Matthew 11:19 N-GMP
GRK: καὶ οἰνοπότης τελωνῶν φίλος καὶ
NAS: a friend of tax collectors and sinners!'
KJV: a friend of publicans and
INT: and a drunkard of tax collectors a friend and

Mark 2:16 N-GMP
GRK: ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν ἔλεγον τοῖς
NAS: with the sinners and tax collectors,
KJV: eat with publicans and sinners,
INT: sinners and tax collectors said to

Mark 2:16 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: and tax collectors, they said
KJV: drinketh with publicans and sinners?
INT: with the tax collectors and sinners

Luke 5:29 N-GMP
GRK: ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων
NAS: crowd of tax collectors and other
KJV: company of publicans and
INT: a multitude great of tax collectors and others

Luke 5:30 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: and drink with the tax collectors and sinners?
KJV: drink with publicans and sinners?
INT: with the tax collectors and sinners

Luke 7:34 N-GMP
GRK: οἰνοπότης φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: a friend of tax collectors and sinners!'
KJV: a friend of publicans and
INT: a drunkard a friend of tax collectors and of sinners

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page