5093. τίμιος, (timios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5093. τίμιος, (timios) — 13 Occurrences

Acts 5:34 Adj-NMS
GRK: Γαμαλιήλ νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ
NAS: a teacher of the Law, respected by all
KJV: a doctor of the law, had in reputation among all
INT: Gamaliel a teacher of the law honored by all the

Acts 20:24 Adj-AFS
GRK: τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς
NAS: of any account as dear to myself, so
KJV: my life dear unto myself, so
INT: my life dear to myself so as

1 Corinthians 3:12 Adj-AMP
GRK: ἄργυρον λίθους τιμίους ξύλα χόρτον
NAS: silver, precious stones,
KJV: gold, silver, precious stones, wood,
INT: silver stones precious wood hay

Hebrews 13:4 Adj-NMS
GRK: Τίμιος ὁ γάμος
NAS: Marriage [is to be held] in honor among
KJV: Marriage [is] honourable in all,
INT: Honorable [let] marriage [be held]

James 5:7 Adj-AMS
GRK: ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς
NAS: waits for the precious produce
KJV: waiteth for the precious fruit
INT: awaits the precious fruit of the

1 Peter 1:19 Adj-DNS
GRK: ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς
NAS: but with precious blood, as of a lamb
KJV: But with the precious blood of Christ,
INT: but by precious blood as

2 Peter 1:4 Adj-NNP
GRK: ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα
NAS: He has granted to us His precious and magnificent
KJV: and precious promises:
INT: which the precious and greatest

Revelation 17:4 Adj-DMS
GRK: καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις
NAS: with gold and precious stones
KJV: with gold and precious stones and
INT: and stone precious and pearls

Revelation 18:12 Adj-GFS
GRK: καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαριτῶν
NAS: and silver and precious stones
KJV: silver, and precious stones, and
INT: and of stone precious and of pearl

Revelation 18:12 Adj-GNS-S
GRK: ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ
NAS: article [made] from very costly wood
KJV: vessels of most precious wood, and
INT: of wood most precious and of brass

Revelation 18:16 Adj-DMS
GRK: καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ
NAS: with gold and precious stones
KJV: gold, and precious stones, and
INT: and stone precious and pearls

Revelation 21:11 Adj-DMS-S
GRK: ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ ὡς λίθῳ
NAS: was like a very costly stone,
KJV: unto a stone most precious, even like
INT: [was] like a stone most precious as a stone

Revelation 21:19 Adj-DMS
GRK: παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι ὁ
NAS: with every kind of precious stone.
KJV: all manner of precious stones.
INT: with every stone precious [were] adorned the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page