τιμῆς
Englishman's Concordance
τιμῆς (timēs) — 7 Occurrences

Acts 5:2 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς τιμῆς συνειδυίης καὶ
NAS: and kept back [some] of the price for himself, with his wife's
KJV: [part] of the price, his
INT: from the value being aware of [it] also

Acts 5:3 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου
NAS: and to keep back [some] of the price of the land?
KJV: [part] of the price of the land?
INT: from the value of the estate

Acts 7:16 N-GFS
GRK: ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ
NAS: had purchased for a sum of money
KJV: Abraham bought for a sum of money of
INT: bought Abraham for a sum of money from

1 Corinthians 6:20 N-GFS
GRK: ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς δοξάσατε δὴ
NAS: For you have been bought with a price: therefore
KJV: ye are bought with a price: therefore
INT: you were bought indeed with a price glorify indeed

1 Corinthians 7:23 N-GFS
GRK: τιμῆς ἠγοράσθητε μὴ
NAS: You were bought with a price; do not become
KJV: Ye are bought with a price; be not
INT: With a price you were bought not

1 Timothy 5:17 N-GFS
GRK: πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν μάλιστα
NAS: of double honor, especially
KJV: of double honour, especially
INT: elders of double honor let be counted worthy especially

1 Timothy 6:1 N-GFS
GRK: δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν
NAS: of all honor so
KJV: worthy of all honour, that the name
INT: masters of all honor worthy let them esteem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page