5111. τολμάω (tolmaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5111. τολμάω (tolmaó) — 16 Occurrences

Matthew 22:46 V-AIA-3S
GRK: λόγον οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ'
NAS: did anyone dare from that day
KJV: a word, neither durst any [man] from
INT: a word nor dared anyone from

Mark 12:34 V-IIA-3S
GRK: οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
NAS: After that, no one would venture to ask
KJV: no man after that durst ask him
INT: no one no longer dared him to question

Mark 15:43 V-APA-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς
NAS: of God; and he gathered up courage and went
KJV: came, and went in boldly unto Pilate,
INT: of God having boldness he went in to

Luke 20:40 V-IIA-3P
GRK: οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν
NAS: For they did not have courage to question
KJV: And after that they durst not ask
INT: no longer moreover did they dare to ask him

John 21:12 V-IIA-3S
GRK: οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν
NAS: of the disciples ventured to question
KJV: none of the disciples durst ask him,
INT: none however dared of the disciples

Acts 5:13 V-IIA-3S
GRK: λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς
NAS: of the rest dared to associate
KJV: of the rest durst no man
INT: rest no one dared join them

Acts 7:32 V-IIA-3S
GRK: Μωυσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι
NAS: shook with fear and would not venture to look.
KJV: Moses trembled, and durst not behold.
INT: Moses not he dared examine [it]

Romans 5:7 V-PIA-3S
GRK: τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν
NAS: someone would dare even
KJV: would even dare to die.
INT: someone even might dare to die

Romans 15:18 V-FIA-1S
GRK: οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν
NAS: For I will not presume to speak
KJV: I will not dare to speak of any
INT: except indeed will I dare anything to speak

1 Corinthians 6:1 V-PIA-3S
GRK: Τολμᾷ τις ὑμῶν
NAS: his neighbor, dare to go to law
KJV: Dare any of you,
INT: Dare anyone of you

2 Corinthians 10:2 V-ANA
GRK: ᾗ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας
NAS: I propose to be courageous against
KJV: I think to be bold against
INT: with which I reckon to be daring toward some

2 Corinthians 10:12 V-PIA-1P
GRK: Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι ἢ
NAS: For we are not bold to class or
KJV: For we dare not make
INT: not indeed dare we rank among or

2 Corinthians 11:21 V-PSA-3S
GRK: ἄν τις τολμᾷ ἐν ἀφροσύνῃ
NAS: respect anyone [else] is bold-- I speak
KJV: any is bold, (I speak
INT: anyhow anyone might be daring in foolishness

2 Corinthians 11:21 V-PIA-1S
GRK: ἀφροσύνῃ λέγω τολμῶ κἀγώ
NAS: in foolishness-- I am just
KJV: (I speak foolishly,) I am bold also.
INT: foolishness I speak am daring I also

Philippians 1:14 V-PNA
GRK: μου περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τὸν
NAS: because of my imprisonment, have far more
KJV: are much more bold to speak
INT: my more abundantly dare fearlessly the

Jude 1:9 V-AIA-3S
GRK: σώματος οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν
NAS: of Moses, did not dare pronounce against
KJV: of Moses, durst not
INT: body not did dare a judgment to bring against [him]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page