τόπων
Englishman's Concordance
τόπων (topōn) — 3 Occurrences

Matthew 12:43 N-GMP
GRK: δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν
NAS: through waterless places seeking rest,
KJV: through dry places, seeking rest,
INT: through waterless places seeking rest

Luke 11:24 N-GMP
GRK: δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν
NAS: through waterless places seeking rest,
KJV: through dry places, seeking rest;
INT: through waterless places seeking rest

Revelation 6:14 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν
NAS: were moved out of their places.
KJV: out of their places.
INT: out of the places of them were moved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page