5141. τρέμω (tremó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5141. τρέμω (tremó) — 3 Occurrences

Mark 5:33 V-PPA-NFS
GRK: φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα εἰδυῖα ὃ
NAS: fearing and trembling, aware
KJV: fearing and trembling, knowing what
INT: having been frightened and trembling knowing what

Luke 8:47 V-PPA-NFS
GRK: οὐκ ἔλαθεν τρέμουσα ἦλθεν καὶ
NAS: she came trembling and fell down before
KJV: she came trembling, and
INT: not she was hid trembling she came and

2 Peter 2:10 V-PIA-3P
GRK: δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες
NAS: self-willed, they do not tremble when they revile
KJV: they are not afraid to speak evil
INT: glories not they tremble speaking evil of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page