τρεῖς
Englishman's Concordance
τρεῖς (treis) — 44 Occurrences

Matthew 12:40 Adj-AFP
GRK: τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ
NAS: as JONAH WAS THREE DAYS
KJV: Jonas was three days and
INT: of the great fish three days and

Matthew 12:40 Adj-AFP
GRK: ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας οὕτως
NAS: DAYS AND THREE NIGHTS
KJV: days and three nights in
INT: days and three nights thus

Matthew 12:40 Adj-AFP
GRK: τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ
NAS: of Man be three days
KJV: of man be three days and
INT: of the earth three days and

Matthew 12:40 Adj-AFP
GRK: ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας
NAS: days and three nights
KJV: days and three nights in
INT: days and three nights

Matthew 15:32 Adj-AFP
GRK: ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι
NAS: with Me now three days
KJV: with me now three days, and
INT: already days three they continue with me

Matthew 17:4 Adj-AFP
GRK: ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς σοὶ
NAS: I will make three tabernacles
KJV: here three tabernacles;
INT: let us make here three tabernacles for you

Matthew 18:20 Adj-NMP
GRK: δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς
NAS: or three have gathered together
KJV: two or three are gathered together
INT: two or three gathered together unto

Matthew 27:63 Adj-AFP
GRK: ζῶν Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι
NAS: After three days
KJV: After three days
INT: living After three days I arise

Mark 8:2 Adj-AFP
GRK: ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι
NAS: with Me now three days
KJV: been with me three days, and
INT: already days three they continue with me

Mark 8:31 Adj-AFP
GRK: καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι
NAS: and after three days
KJV: and after three days rise again.
INT: and after three days to rise [again]

Mark 9:5 Adj-AFP
GRK: καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς σοὶ
NAS: let us make three tabernacles,
KJV: and let us make three tabernacles; one
INT: and let us make three tabernacles for you

Mark 9:31 Adj-AMP
GRK: ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: He will rise three days
INT: having been killed on the third day he will arise

Mark 10:34 Adj-AMP
GRK: καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: Him and kill [Him], and three days
INT: and on the third day he will rise again

Luke 1:56 Adj-AMP
GRK: ὡς μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν
NAS: with her about three months,
KJV: her about three months, and
INT: about months three and returned

Luke 2:46 Adj-AFP
GRK: μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν
NAS: Then, after three days they found
KJV: that after three days
INT: after days three they found him

Luke 9:33 Adj-NMP
GRK: ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς μίαν σοὶ
NAS: let us make three tabernacles:
KJV: let us make three tabernacles;
INT: let us make tabernacles three one for you

Luke 11:5 Adj-AMP
GRK: χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους
NAS: to him, 'Friend, lend me three loaves;
KJV: lend me three loaves;
INT: lend me three loaves

Luke 12:52 Adj-NMP
GRK: οἴκῳ διαμεμερισμένοι τρεῖς ἐπὶ δυσὶν
NAS: will be divided, three against
KJV: house divided, three against two,
INT: house divided three against two

John 2:6 Adj-AMP
GRK: δύο ἢ τρεῖς
NAS: twenty or thirty gallons each.
KJV: two or three firkins apiece.
INT: two or three

Acts 7:20 Adj-AMP
GRK: ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ
NAS: and he was nurtured three months
KJV: father's house three months:
INT: was brought up months three in the

Acts 9:9 Adj-AFP
GRK: ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων
NAS: And he was three days without
KJV: And he was three days without
INT: he was days three not seeing

Acts 10:19 Adj-NMP
GRK: Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε
INT: Behold men three seek you

Acts 11:11 Adj-NMP
GRK: ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν
NAS: at that moment three men
KJV: there were three men
INT: Behold at once three men stood

Acts 19:8 Adj-AMP
GRK: ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ
NAS: and continued speaking out boldly for three months,
KJV: for the space of three months,
INT: for months three reasoning and

Acts 20:3 Adj-AMP
GRK: τε μῆνας τρεῖς γενομένης ἐπιβουλῆς
NAS: And [there] he spent three months,
KJV: [there] abode three months.
INT: moreover months three having been made a plot

Acts 25:1 Adj-AFP
GRK: ἐπαρχείᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη
NAS: in the province, three days
KJV: after three days
INT: province after three days went up

Acts 28:7 Adj-AFP
GRK: ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν
NAS: us courteously three days.
KJV: and lodged us three days
INT: us days three hospitably lodged [us]

Acts 28:11 Adj-AMP
GRK: Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν
NAS: At the end of three months we set sail
KJV: And after three months we departed
INT: after moreover three months we sailed

Acts 28:12 Adj-AFP
GRK: ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς
NAS: we stayed there for three days.
KJV: we tarried [there] three days.
INT: we remained days three

Acts 28:17 Adj-AFP
GRK: μετὰ ἡμέρας τρεῖς συνκαλέσασθαι αὐτὸν
NAS: After three days Paul called together
KJV: that after three days
INT: after days three called together he

1 Corinthians 10:8 Adj-NMP
GRK: ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες
KJV: one day three and twenty thousand.
INT: day twenty three thousand

1 Corinthians 14:27 Adj-NMP
GRK: τὸ πλεῖστον τρεῖς καὶ ἀνὰ
NAS: at the most three, and [each] in turn,
KJV: at the most [by] three, and
INT: the most three and in

1 Corinthians 14:29 Adj-NMP
GRK: δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν καὶ
NAS: Let two or three prophets speak,
KJV: two or three, and let
INT: two or three let speak and

James 5:17 Adj-AMP
GRK: γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας
NAS: on the earth for three years
KJV: the earth by the space of three years
INT: earth years three and months

1 John 5:7 Adj-NMP
GRK: ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ
NAS: For there are three that testify:
KJV: there are three that bear record
INT: Because three there are who

1 John 5:7 Adj-NMP
GRK: οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν
KJV: and these three are one.
INT: these three one are

1 John 5:8 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ
NAS: and the blood; and the three are in agreement.
KJV: there are three that bear witness
INT: also these three in

Revelation 6:6 Adj-NMP
GRK: δηναρίου καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν
NAS: for a denarius, and three quarts
KJV: and three measures
INT: for a denarius and three choenixes of barley

Revelation 11:9 Adj-AFP
GRK: αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ
NAS: bodies for three and a half
KJV: their dead bodies three days and
INT: of them days three and a half

Revelation 11:11 Adj-AFP
GRK: μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ
NAS: But after the three and a half days,
KJV: And after three days and
INT: after the three days and

Revelation 21:13 Adj-NMP
GRK: ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ
NAS: [There were] three gates on the east
KJV: On the east three gates; on
INT: [the] east [were] gates three and on

Revelation 21:13 Adj-NMP
GRK: βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ
NAS: on the east and three gates
KJV: on the north three gates; on
INT: [the] north gates three and on

Revelation 21:13 Adj-NMP
GRK: νότου πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ
NAS: on the north and three gates
KJV: on the south three gates; and
INT: [the] south gates three and on

Revelation 21:13 Adj-NMP
GRK: δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς
NAS: on the south and three gates
KJV: on the west three gates.
INT: [the] west gates three

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page